Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.


Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek, zarówno początkujących jak i zaawansowanych które uczestniczą w procesie inwestycyjno – budowlanym.

Cel szkolenia:
Rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów zamówień publicznych związanych z procesem inwestycyjno – budowlanym oraz usystematyzowanie posiadanej wiedzy.

Program

Program szkolenia:
|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|
PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

Dzień I
1. Omówienie aktów prawnych, opinii oraz orzecznictwa dot. zamówień publicznych związanych z procesem inwestycyjno – budowlanym.
1) Zmiany nowelizacyjne zamówień związanych z procesem inwestycyjno – budowlanym.
2) Nowy kurs euro; Nowe Progi kwotowe.
3) Omówienie Rozporządzenie w sprawie wykazu robót budowlanych – jego stosowanie w praktyce.
2. Podstawowe definicje dot. postępowań związanych z procesem inwestycyjno budowlanym.
1) Roboty budowlane.
2) Obiekt budowlany.
3) Podwykonawca.
3. Rodzaje postępowań związanych z procesem inwestycyjno – budowlanym.
1) Opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski – możliwe tryby udzielania zamówienia, wady dokumentacji projektowej, zapisy chroniące interes Zamawiajacego, przeniesienie praw autorskich.
2) Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego – wybór trybu.
3) Wybór inwestora zastępczego – jego zadania w procesie inwestycyjno budowlanym.
4) Wykonanie robót budowlanych – obiekty kubaturowe.
5) Wykonanie robót budowlanych – obiekty liniowe.
6) Wykonanie robót budowalnych – prace remontowe i modernizacyjne.
7) Wykonanie robót budowlanych w opcji zaprojektuj i wybuduj – wady i zalety procedury.
8) Zawarcie umowy ramowej - charakterystyka umowy ramowej, zasady realizacji zamówień na jej podstawie.
4. Przygotowanie postępowania.
1) Komisja przetargowa.
2) Szacownie wartości zamówienia - poprawność ustalenia wartości szacunkowej.
3) Opis przedmiotu zamówienie:
• Dialog techniczny – zasady prowadzenia, przydatność przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej.
• Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót.
• Nadrzędność projektu budowlanego nad pozostałymi dokumentami stanowiącymi dokumentację przetargową.
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
• Aspekty gospodarcze i socjalne w opisie przedmiotu zamówienia – formułowanie zapisów, zasady kontroli, sankcje
• Używanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych – czy jest to zakaz bezwzględny, składanie ofert równoważnych
4) Warunki udziału – określenie warunków dla wykonawców wstępujących wspólnie, korzystanie z zasobów podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków.
5) Przesłanki wykluczenia z postępowania- obligatoryjnie i fakultatywne, środki dowodowe, warunki niezbędne do samooczyszczenia.
6) Kryteria oceny ofert – warunki ustalenia kryterium ceny jako jedynego w postępowaniu

Dzień II
5. Konstrukcja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przykładowe zapisy
1) Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – treść i sposób przygotowania
2) Klauzule społeczne
3) Zasady składania Ofert częściowych
4) Zasady korzystania z potencjału udostępnionego przez podmioty trzecie – obowiązek udziału w realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Podwykonawstwo – zasady zawierania umów o podwykonawstwo, badanie podstaw wykluczenia podwykonawcy, zasady wypłaty bezpośredniej wynagrodzenia podwykonawcy, zabezpieczenie interesu inwestora w związku z udziałem podwykonawców w realizacji zadania.
6) Procedury badania i oceny ofert – procedura odwrócona i klasyczna, okres związania, zasady poprawiania omyłek.
7) Czynności Zamawiającego po wyborze oferty najkorzystniejszej - powiadomienie wykonawców (informacja na stronie internetowej, zawiadomienie indywidulane – zakres informacji)
6. Udzielnie zamówienia – Umowa o zamówienie publiczne albo Umowa ramowa
1) Charakterystyka umowy o zamówienie publiczne w robotach budowlanych – stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2) Zespół ds. nadzoru nad realizacją umowy.
3) Ustawowe i umowne klauzule w umowach o roboty budowlane. Klauzule społeczne w umowach na roboty budowlane – kontrola zamawiającego
4) Zmiana treści umowy na roboty budowlane w toku jej realizacji.
5) Zamówienia polegające na powtórzeniu robót budowlanych – obowiązek wskazania przedmiotu w Ogłoszeniu i Specyfikacji – tryb, wszczęcie postępowania (zaproszenie do negocjacji, protokół z negocjacji)
6) Rodzaje wynagrodzeń przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane:
- wynagrodzenie kosztorysowe
- wynagrodzenie ryczałtowe
7. Środki ochrony prawnej
1) Odwołanie
2) Informacja o naruszeniu przepisów
3) Odpowiedź na odwołanie
8. Panel dyskusyjny - Analiza przypadków realizowanych przez słuchaczy.

Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 -przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
990.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1350 zł netto (+23% Vat)
Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1310 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwagi:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Zdobyta wiedza

Korzyści dla uczestników:
Możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami jednostek realizujących zamówienia związane z procesem inwestycyjno – budowlanym.
Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych jednostkach.
Program szkolenia ujmuje te zagadnienia, które często stanowią temat dyskusji w kręgu osób praktycznie zajmujących się realizacją procedur przetargowych obowiązujących w zakresie robót budowlanych. Wykładowca skoncentruje się również na zagadnieniach, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli.
W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy przeprowadzą badanie i ocenę przykładowych ofert oraz przeanalizują przykładowe zapisy w treści dokumentacji postępowania – oceniając ich poprawność.
 

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Jan Garczyński
Specjalizacja trenerska:

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, ekspert zamówień publicznych w specjalności wykładowca i doradca – Krajowa Izba Gospodarcza KIGNET. Od 1995 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej. Posiada kompleksową znajomość przepisów prawnych stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych oraz zasad prowadzenia postępowań. Pracując na stanowiskach bezpośrednio związanych z udzielaniem zamówień publicznych uzyskał bogate doświadczenie, które wykorzystuje w toku prowadzonych szkoleń. Wykładowca licznych szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych. Szkoleniowiec warsztatów dedykowanych zamawiającym i wykonawcom. 


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2018-03-15 - Zakończenie: 2018-03-16


Miejsce: Wrocław
Rozpoczęcie: 2018-04-19 - Zakończenie: 2018-04-20


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2018-05-17 - Zakończenie: 2018-05-18

Cena: 990 (PLN) + 23% VAT = 1217.7 PLN

Ostatnia aktualizacja oferty 2018-01-22 13:33:51

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |