Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Regulamin serwisu internetowego trainingplanet.pl


§ 1. Definicje

Użytkownik - osoba, która przegląda, czyta, lub wprowadza jakiekolwiek Wpisy w ramach trainingplanet.pl
Administrator - ENNOVA Sp. j., Ul. Słoneczna 36 / 50,82-300 Elbląg, NIP: 5782976225, KRS 0000282777
Wpisy - artykuły, blogi, wideo, ciekawostki oraz komentarze w ramach trainingplanet.pl
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu - czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji - wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania
Netykieta - zasady, które wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości lub są odzwierciedleniem niemożliwych do ujęcia w standardy ograniczeń technicznych wynikających z natury danej usługi Internetu.

§ 2. Zawarcie umowy

- Poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newsletterów Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o subskrypcji Newsletterów
- Korzystając z Serwisu trainingplanet.pl Użytkownik zgadza się z zasadami korzystania z serwisu.

§ 3. Prawa i obowiązki stron

3.1. Newsletter – prawa i obowiązki stron:
- Użytkownik ma następujące prawa:
- Wypisanie się
- Otrzymywanie newsletterów
- Modyfikacji listy subskrybowanych newsletterów


Administrator ma następujące prawa:
Wysyłanie na skrzynkę e-mail Użytkownika zasubskrybowanych newsletterów
Wysyłać informacje handlowe dotyczące Administratora i osób trzecich na adres Użytkownika

3.2 Zasady korzystania z trainingplanet.pl
- Wyłączne prawo do dysponowania treściami Serwisów przysługuje Administratorowi.
- Nie wolno kopiować i rozpowszechniać treści serwisów bez zgody Administratora.

§ 4. Własność intelektualna

4.1 Użytkownik może zamieszczać treści we Wpisach jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem eksploatacji tych treści. Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do Wpisów, które spełniają powyższe warunki. W przypadku zamieszczenia Wpisów nie spełniających tych warunków wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw o których mowa powyżej.
4.2 W momencie wprowadzenie treści we Wpisach, Użytkownik udziela Administratorowi licencji na okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat na korzystanie z wprowadzonych przez siebie treści na następujących polach eksploatacji:
- publikowania Wpisów na stronach Serwisów trainingplanet.pl
- w zapisie utrwalania i zwielokrotniania Wpisów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, oraz cyfrową.
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wpis utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Wpisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

4.3 Administrator ma prawo dystrybuować i wykorzystywać Wpisy umieszczone przez Użytkownika na Serwisie trainingplanet.pl w dowolny sposób przez okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat.

§ 5. Ochrona danych osobowych

5.1Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5.2W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Serwisów danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).
5.3Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
5.4Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
5.5Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.
5.6Polityka prywatności opublikowana na stronie http://www.trainingplanet.pl/?id=article&art_id=11&mech_tpl_name=article_default stanowi element niniejszej umowy.


Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |