Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Seka S.A.

Przejdź do formularza kontaktowego

Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń - certyfikowany kurs z możliwością płatnego stażu


Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145:- Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307

- Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku Specjalista ds. kadr i płac. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem. Prowadzący przedstawiają liczne przykłady ze swojego doświadczenia zawodowego, zapraszają uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.Program

Moduł I KADRY

BLOK I PODSTAWOWE ELEMENTY PRAWA PRACYPrzepisy prawne dotyczące zatrudniania pracowników i rozwiązywania umów

Przygotowanie pracowników do pracy:

• obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie profilaktycznych badań lekarskich,

• obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie szkoleń w dziedzinie BHP.

Umowa o pracę:

• nawiązanie umowy o pracę,

• treść umowy o pracę, elementy obowiązkowe,

• rodzaje umów o pracę.

Wynagrodzenie:

• definicja wynagrodzeń,

• rodzaje wynagrodzeń,

• wypłata wynagrodzeń,

• systemy wynagradzania.

Rozwiązanie umowy o pracę:

• na mocy porozumienia stron,

• rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem,

• rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia,

• wygaśnięcie stosunku pracy,

• rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn pracodawcy,

• świadectwo pracy,

• prawo do odprawy.

Umowy cywilno-prawne : umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski.

Organy sprawujące nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy.Moduł I KADRY

BLOK II OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I PRACODAWCYPodstawowe regulaminy – regulamin pracy i wynagradzania.

Procedury, zarządzenia.

Dokumentacja pracownicza / Teczka osobowa:

• akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D),

• pozostała dokumentacja pracownicza wg nowych zasad,

• zasady wydawania dokumentacji pracowniczej,

• formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej,

• okresy archiwizowania dokumentacji pracowniczej.

Obowiązki pracodawcy:

• podstawowe obowiązki pracodawcy,

• obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi,

• obowiązek pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Obowiązki pracownika:

• podstawowe obowiązki pracownika,

• odpowiedzialność porządkowa pracownika,

• zakaz konkurencji,

• odpowiedzialność materialna pracownika,

• odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia i przyznawania świadczeń.Moduł I KADRY

BLOK III UPRAWNIENIA PRACOWNICZECzas pracy:

• normy czasu pracy,

• systemu czasu pracy,

• wymiar czasu pracy,

• praca w niedzielę i święta,

• godziny nadliczbowe,

• ewidencja czasu pracy,

• rozliczenie czasu pracy.

Urlop wypoczynkowy:

• ustalenie wymiaru urlopu,

• podstawy do naliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego,

• urlop na żądanie,

• urlop szkoleniowy,

• urlop bezpłatny,

• urlop podstawowy i urlop dodatkowy.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem:

• urlop macierzyński,

• urlop rodzicielski,

• urlop ojcowski,

• urlop wychowawczy.

Inne dni wolne od pracy.Moduł I KADRY

BLOK IV OBOWIĄZKI PRACODAWCYObowiązki Pracodawcy względem ZUS.

Obowiązki Pracodawcy względem US.

Obowiązki Pracodawcy względem GUS.

Obowiązki Pracodawcy względem PFRON.

Obowiązki Pracodawcy zgodnie z PPK.Moduł I KADRY

BLOK V 0BSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO

WARSZTAT – OBSŁUGA JEDNEGO Z PROGRAMÓW KADROWO-PŁACOWYCH W CZĘŚCI KADROWEJ.Moduł I KADRY

BLOK VI OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

WARSZTAT – OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIKObsługa programu PŁATNIK

• Wprowadzenie do programu.

• Obsługa rejestru Płatników – zakładanie kartotek, wprowadzanie i modyfikacja danych płatnika w rejestrze.

• Zasady przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowej płatnika składek:

ZPA, ZFA – zgłoszenie płatnika,

ZBA – zgłoszenie dodatkowych rachunków bankowych,

ZAA – zgłoszenie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności,

ZIPA – zmiana danych płatnika.

• Obsługa rejestru ubezpieczonych – zakładanie kartotek, wprowadzanie danych ubezpieczonych, modyfikacja danych w rejestrze.

• Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych:

Zgłoszenia ZUA, ZZA - zgłoszenia ubezpieczonych

do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego),

Zgłoszenia ZCNA – zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego,

ZWUA – wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń ZUS,

ZIUA – zmiana danych ubezpieczonych.

• Import dokumentów w programie Płatnik.

• Dokumenty specjalne – zasady przygotowania, wypełniania

i przekazywania do ZUS: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS IWA.

• Dokumentacja rozliczeniowa: Imienne raporty rozliczeniowe RCA, RZA, RSA – raport przerw w opłacaniu składek, RPA – raport imienny za osobę ubezpieczoną, składany w szczególnych przypadkach.

• Deklaracja zbiorcza DRA.

• Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik.Moduł I KADRY

BLOK VII NOWOŚCI I ZMIANY W PROCESIE PRACY OD 2022R.Podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

Podwyższenie drugiego progu podatkowego, składka zdrowotna (zasady ustalania składki zdrowotnej i uniezależnienie od rozliczeń

podatkowych) – brak odliczenia od podatku.

Ulga dla pracowników oraz przedsiębiorców (tzw. ulga dla „klasy średniej”).

Nowe obowiązki dla płatników.

Uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie bez umowy oraz nieujawnianie części wynagrodzenia.

Zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych.Moduł I KADRY

BLOK VIII CASE STUDYMonitoring w firmie.

Ochrona danych osobowych.

Praca zdalna a telepraca.

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę.

Urlopy pracownicze - urlop osób niepełnosprawnych i młodocianych.

Czas pracy - trudne przypadki w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracyModuł II PŁACE

BLOK I LISTA PŁAC ZASADY NALICZANIA SKŁADNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH NOWĄ USTAWĄ „POLSKI ŁAD” ORAZ PROPONOWANYCH ZMIANOdliczenia z wynagrodzeń:• składki na ubezpieczenia społeczne (ustalanie podstawy wymiaru, rodzaje i wysokość składek, ograniczenie poboru składek),

• zaliczka na podatek dochodowy (ustalanie podstawy, koszty uzyskania przychodu, skala podatkowa, odliczenia od podatku) – istotne zmiany w 2022 roku,

• składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi w 2022 roku.

• omówienie trudnych przypadków.Narzuty na wynagrodzenie:

• rodzaje i wysokość składek,

• składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości,

• składka na FP i FGŚP – zwolnienia.Schemat obliczania wynagrodzeń z brutto do netto.

Moduł II PŁACE

BLOK II NIEPIENIĘŻNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓWPrywatna opieka medyczna.

Ubezpieczenie na życie.

Samochód służbowy– istotne zmiany wprowadzone w 2022 roku.

Karnet sportowy.Moduł II PŁACE

BLOK III USTALANIE WYSOKOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW LISTY PŁACWynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.

Wynagrodzenie za przestój.

Wynagrodzenie za czas dyżuru.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.Moduł II PŁACEBLOK IV ŚWIADCZENIA WYŁĄCZONE Z PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK ZUS Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe.Nagrody jubileuszowe.

Odprawy, odszkodowania.

Świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Ekwiwalent za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi.

Ubiór roboczy.

Posiłki i napoje dla pracowników.

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (diety, noclegi, koszty przejazdu).

Ryczałty za jazdy lokalne.

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Moduł II PŁACE

BLOK V WYNAGRODZENIA CHOROBOWEUstalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego.

Zasady obliczania.

Ujęcie składkowe i podatkowe.Moduł II PŁACE

BLOK VI ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2022 ROKUPrawo do zasiłku, podmiot uprawniony do wypłaty zasiłku, okres zasiłkowy, podstawa i wysokość świadczenia, dokumenty:

• zasiłek chorobowy,

• zasiłek opiekuńczy,

• zasiłek macierzyński,

• zasiłek rodzicielski,

• świadczenie rehabilitacyjne,

• zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.Moduł II PŁACE

BLOK VII POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃRodzaje i zasady potrąceń.

Granice potrąceń.

Kwoty wolne od potrąceń.Nowe regulacje w potrąceniach z zasiłków wprowadzone od 01.01.2022.Moduł II PŁACE

BLOK VIII ROZLICZANIE WYNAGRODZENIA Z TYTUŁÓW UMÓW CYWILNOPRAWNYCHCharakterystyka umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym

i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Omówienie kosztów uzyskania przychodu i zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy.Moduł II PŁACE

BLOK IX OBOWIĄZKI PŁATNIKA W ZAKREIE ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH I ROCZNYCH Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT-11,PIT-4R) – ISTOTNE ZMIANY WPROWADZONE W 2022 ROKUObowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF (PIT-11, PIT-4R) – istotne zmiany wprowadzane w 2022 roku.Moduł II PŁACE

BLOK X ROZRACHUNKI Z ZUS Z TYTUŁU WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCHOmówienie raportów rozliczeniowych:

ZUS DRA. RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RPA.

Omówienie kodów świadczeń.Moduł II PŁACE

BLOK XI 0BSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGOWARSZTAT – OBSŁUGA JEDNEGO Z PROGRAMÓW KADROWO-PŁACOWYCH W CZĘŚCI PLACOWEJ.EGZAMIN
Zdobyta wiedza

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie z kodem zawodu:

– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307;

– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310;

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145.Słuchacze mają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji a Ci którzy już pracują mogą zaktualizować swoją wiedzę.Materiał kursu jest aktualny i zgodny z przepisami obowiązującymi w 2022r.Prowadzący doświadczeni praktycy aktywni zawodowo.Dla najlepszych słuchaczy będzie możliwe odbycie płatnego stażu w dziale Kadr i Płac.

Otrzymane certyfikaty

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie z kodem zawodu:

– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307;

– Specjalista ds. wynagrodzeń, kod zawodu 242310;

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Doświadczeni praktycy z długoletnim stażem zawodowym.

UWAGA

Szkolenie odbywa się w formule online.Uczestnik może wziąc udział w:

a. tylko w module kadry;

b. tylko w module płace;

c. w module kadry i płace.Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2022-07-01 - Zakończenie: 2022-08-05

Cena: 3500 (PLN) (zwolnione z VAT)

UWAGA

Opcja raty

I rata 1500 zł przy potwierdzeniu realizacji kursu na miesiąc przed terminem rozpoczęcia

II rata 1000 zł na miesiąc przed terminem rozpoczęcia

III rata 1000 zł uregulowana przed rozpoczęciem kursu
 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń - certyfikowany kurs z możliwością płatnego stażu
Organizator: Seka S.A.


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |