Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Specjalista ds. kadr i płac. Kompendium prawa pracy i naliczania wynagrodzeń w praktyce. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem.


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: Specjalista ds. kadr i płac. Kompendium prawa pracy i naliczania wynagrodzeń w praktyce. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

Szkolenia w Zakopanem organizujemy w następujących obiektach:

Miejsce szkolenia: Hotel ***Mercure ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane
możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel:
-basen
-sauna
-fitness
dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.


Miejsce szkolenia: Grand Hotel ****Stamary ul. T. Kościuszki 19, 34-500 Zakopane
W dwupoziomowym Wellness & SPA (600m2) Uczestnicy w ramach szkolenia mogą korzystać z:
-basenu z podwodnym systemem hydroterapii
-kameralnego jacuzzi
-sauny fińskiej, łaźni parowej i kabiny na podczerwień
-siłowni
dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu
bezpłatny parking.


*W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się szkolenie, na hotel o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

Grupa docelowa:
Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:
specjalistom ds. kadr i płac
osobom przygotowującym się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym
pracownikom działów kadr w instytucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach
właścicielom firm
sekretarkom, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe
wszystkim osobom zainteresowanym problematyką obejmującą warsztaty.

Cel szkolenia:
Projekt 3-dniowych warsztatów został przygotowany aby wyposażyć Uczestników w kompleksową wiedzę i praktyczne narzędzia niezbędne do profesjonalnego wykonywania obowiązków na stanowisku „Specjalista ds. Kadr i Płac”:

1. W zakresie Prawa Pracy:
Szkolenia jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.
2. W zakresie Naliczania Wynagrodzeń
Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń, przekazanie gruntowej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń popartych licznymi praktycznymi przykładami oraz zakresem obowiązków jakie ma obowiązek stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające z ich współpracy z organizacjami przy doskonaleniu struktur kadrowych. 

Program

Dzień pierwszy
1. Podstawowe cechy zatrudnienia w ramach stosunku pracy
a) ocena charakteru stosunku prawnego, w ramach którego świadczona jest praca,
b) obowiązki pracodawcy
c) źródła prawa pracy
d) zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy
e) zasady prawa pracy
2.Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników
a) Dane jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie - od 1 stycznia 2019r
-zmiany wprowadzane przepisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244);
-zmiany wprowadzane przepisami ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)
b) Oświadczenia i zgody jakich pracodawca żąda od pracowników
c) Treść umowy o pracę i informacji dodatkowej
d) Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego i świadczenia jakie przysługują pracownikowi z tego tytułu
e) Zmiany dotyczące zasad prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji w sprawach pracowniczych - od 1 stycznia 2019r
-dokumentacja pracownicza w wersji papierowej czy elektronicznej;
-zasady obowiązujące w przypadku zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną i z elektronicznej na papierową;
-okres przechowania dokumentacji pracowniczej;
-dokumentacja pracownicza w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z pracownikiem
-informacje o dokumentacji dołączane do świadectwa pracy;
-zniszczenie dokumentacji pracowniczej;
-wydanie kopii dokumentacji pracowniczej
f) Akta osobowe - Nowe rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
g) Badania profilaktyczne i szkolenia BHP po zmianach od 1 stycznia 2019r
h) regulamin pracy, regulamin wynagradzania – wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy
3. Rodzaje umów o pracę i zasady zawierania terminowych umów o pracę
a) Możliwość zawarcia drugiej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem;
b) Nowe zasady limitowania umów na czas określony wprowadzane 22 lutego 2016r.- zasady stosowania limitu 33 miesięcy i 3 umów
c) Umowy na czas określony zawierane poza limitem 33 miesięcy i 3 umów,
d) Informowania pracowników o nowych warunkach zatrudnienia
e) Umowa na czas nieokreślony – podobieństwa
4. Zmiana warunków pracy i płacy
a) Porozumienie zmieniające czy wypowiedzenie zmieniające
b) Zmiana regulaminu i wypowiedzenie zmieniające
c) Brak zgody pracownika na nowe warunki zatrudnienia, czas na podjęcie decyzji przez pracownika
d) Ochrona przed wypowiedzeniem a wypowiedzenie zmieniające
e) Powierzenie pracownikowi innych obowiązków bez zmiany warunków pracy i płacy
5. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów o pracę – przykłady praktyczne
a) okres zatrudnienia wpływający na okres wypowiedzenia;
b) dopuszczalne i niedopuszczalne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony;
c) nieobecność w pracy a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę;
d) zmiana długości okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia stron;
e) wydłużenie okresu wypowiedzenia a zasada uprzywilejowania pracownika
f) ochrona stosunku pracy – ciąża, wiek emerytalny, urlopy związane z rodzicielstwem, nieobecności w pracy
g) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i bez winy pracownika;
h) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – zasady stosowania przepisów
i) przepisy dotyczące ustanowienia zarządu sukcesyjnego – wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na trwałość stosunku pracy po śmierci pracodawcy;
6. Zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy – zmiany od 2017r.
a) szczegółowe omówienie zasad wypełniania świadectwa pracy;
7. Urlop wypoczynkowy, urlopy związane z rodzicielstwem i inne zwolnienia od pracy

Dzień drugi
1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń
a) ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, FEP i nowa składka na Fundusz Solidarnościowy – zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń
b) dokumenty rozliczeniowe ( ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS DRA)
c) nowe obowiązki płatnika składek związane ze zmianą terminu przechowywania akt osobowych – od 1 stycznia 2019 r.
-zakres danych, które będą wykorzystywane w nowych raportach ZUS RIA i ZUS RPA oraz zmiany wprowadzone w formularzach ZUS ZWUA, ZUS DRA, Informacji rocznej/ miesięcznej dla osoby ubezpieczonej;
-rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących,
d) rozliczenie podatku od wynagrodzenia ze stosunku pracy – kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodów, zaliczki na podatek w wysokości 32%
c) składniki wynagrodzenia i świadczenia zwolnione ze składek, podatku
2. Wynagrodzenie od brutto do netto – przykład praktyczny
3. Ustalenie wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik nie przepracował całego miesiąca – analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych;
4. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy– analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych;
5. Odszkodowania, odprawy obliczane z zastosowaniem zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy – rozwiązywanie zadań praktycznych;
6. Rozliczanie czasu pracy i ustalenie wysokości wynagrodzenia - zasady stosowane przy rozliczaniu czasu pracy;
7. Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych, zbieg potrąceń – analiza przypadków,
8. Odliczenie wynagrodzenia wypłaconego w poprzednim terminie płatności, zaliczenie na poczet przyszłego wynagrodzenia
9. Świadczenia pieniężne, inne nieodpłatne świadczenia ponoszone za pracownika a przychód ze stosunku pracy – aktualne orzecznictwo

Dzień trzeci
10. Prawo do wynagrodzenia chorobowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - wymagany okres ubezpieczenia, okres zasiłkowy, wysokość zasiłku, wyłączenie prawa do zasiłku, utrata prawa do zasiłku
11.Zasady stosowane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku – rozwiązywanie przykładów praktycznych
a) składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie zasiłku
b) zasiłek w pierwszym miesiącu zatrudnienia
c) uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłku
d) zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
e) wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłku,
f) zmiana etatu a składnik miesięczny, kwartalny, roczny
g) podstawa wymiaru po przerwie w pobieraniu zasiłków
h) podstawa zasiłku gdy przychód przekroczył limit podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
12. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
a) zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych - zbieg tytułów do ubezpieczeń
b) zasady stosowane przy opodatkowaniu umów cywilnoprawnych. 

Zdobyta wiedza

Korzyści dla uczestników:
-Doświadczeni trenerzy będą inspirować i inicjować proces przyswajania wiedzy i przekładania jej na praktyczne umiejętności. Szkolenie realizowane jest przez ekspertów - praktyków.
-Każde z zagadnień zostanie omówione pod kątem doświadczeń Uczestników z możliwością zastosowania konkretnych metod do danej sytuacji.

Korzyści dla Uczestników:
-Omówienie aktualnego stanu prawnego jak również obowiązujących przepisów z praktycznego punktu widzenia.
-Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
-Jeżeli mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Barbara Tomaszewska
Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.
Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.


Miejsce: Zakopane
Rozpoczęcie: 2020-12-15 - Zakończenie: 2020-12-18


Miejsce: Zakopane
Rozpoczęcie: 2019-12-10 - Zakończenie: 2019-12-13


Miejsce: Zakopane
Rozpoczęcie: 2019-10-22 - Zakończenie: 2019-10-25

Cena: 1990 (PLN) + 23% VAT = 2447.7 PLN

UWAGA

Inwestycja:
1990.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:
3 noclegi w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 350 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel (basen, sauna)
dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.
Dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych:
1690 zł netto - udział w szkoleniu bez zakwaterowania (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia);
1990 zł netto - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
2340 zł netto - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.  
Ostatnia aktualizacja oferty 2020-05-28 16:00:33

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Specjalista ds. kadr i płac. Kompendium prawa pracy i naliczania wynagrodzeń w praktyce. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |