Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo

Przejdź do formularza kontaktowego

Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10

Cele szkolenia
Ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazuje na konkretnych przykładach kierunki rozwoju "zderzając" ze sobą koncepcję MRPII z APS, jak i Lean z TOC (teorią ograniczeń). Na początku zajęć następuje omówienie procesów firmy i specyfiki pracy uczestników spotkania. Na podstawie tych informacji trener celowo dokonuje natychmiastowej weryfikacji prezentowanych tematów skupiając się na istotnych dla usprawnienia procesów logistycznych/harmonogramowania/planowania zasobów firmy Klienta. Żeby zapewnić tę możliwość wybotu i skupienia się - materiały zawsze są "nadmiarowe". Zajęcia prowadzone są metodą coachingu - trener zadaje wiele pytań dotyczących opinii i refleksji uczestników co do pomysłów/usprawnień możliwych do wdrożenia we własnej pracy. Spotkanie trwa aż i niestety tylko, parę dni. Dlatego też pod koniec zajęć położony jest szczególny nacisk na dalszy, samodzielny rozwój uczestników.

Korzyści dla uczestników
• poznanie koncepcji, zasad i narzędzi zarządzania produkcją, metod planistycznych i zasad harmonogramowania w ramach narzędzi z grupy MRPII, jak i APS,
• nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych (też "wyjście" po za swój dział),
• zapoznanie się z możliwościami nowoczesnych narzędzia zarządzania produkcją,
• poznanie narzędzi Lean (np. 5S, SMED, poka-yoke, Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie)), jak i przejść od Push do Pull,
• poznanie metod TOC (np. Drum Buffer Rope),
• poznanie możliwości najnowszych technologii logistycznych, jak RFID.

Metodologia
• przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
• w ponad 90% przypadków stosowanie "nieksiążkowych", przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec,
• oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty,
• wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania,
• większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelne obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych.
 

Program

Wszystkie główne tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.

Dzień I

1. Wprowadzenie i zasady pomiaru efektywności przedsiębiorstwa produkcyjnego:
• zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami, wpływ jakości tych relacji na planowanie produkcji,
• wskaźnik OTP (Order to Payment Process) – redukcja czasu od zamówienia klienta do realizacji płatności,
• "wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy (warsztat pt. "Zmiany, zmiany, zmiany"),
• zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady).

2. Zostań konsultantem Twojego przedsiębiorstwa:
• typy i rodzaje procesów wytwórczych - klasyfikacja i zasady postępowania względem konkretnych rodzin/grup produktów,
• przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych,
• zaprezentowanie różnych metod planowania w zależności od relacji wolumenu produkcji i różnorodności produkowanych indeksów materiałowych, jak i założonej dostępności zdolności wytwórczych, charakterystyki dla dyskretnej lub procesowej produkcji,
• pytania typowo zadawane przy tworzenie modelu planowania grup/rodzin produktów i doborze narzędzi planistycznych - zgodnie z zasadą „podobne pytania, różne odpowiedzi prowadzące do indywidualnie stworzonego modelu planowania”,
• rekomendowane metody prowadzenia audytu stosowanych praktyk w planowaniu.

3. Planowanie zasobów produkcyjnych - MRPII:
• planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS® i REFA®,
• planowanie popytu:
§ popyt utracony,
§ rozwiązanie DRP,
§ horyzont planistyczny / granica planowania, a granica popytu,
§ plan operacji i sprzedaży - SOP,
§ unikanie nieproduktywnych rezultatów konfliktów za pomocą narzędzi SOP i wykorzystanie ich do łączenia procesów planowania różnych działów,
§ zasady definiowania rodzin produktów,
§ plan produkcji - PP i plan sprzedaży - SP dla głównych rodzin produktów.

4. Warsztat - zarządzanie procesami produkcyjnymi w oparciu o Beer Game:
• przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy) – jednoczesne poprawianie poziomu rotacji zapasów, jak i wskaźnika poziomu obsługi klienta,
• dane są przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw,
• zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego ("walka" poszczególnych podmiotów),
• pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha,
• agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) - prezentacja wyników w kolejnym dniu szkolenia.

Dzień II

1. Prezentacja wyników Beer Game - dyskusja:
• zaprezentowanie tzw. "Bullwhip Effect" powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń nośników zdolności, jak i zapasów magazynowych w wewnętrznym, jak i zewnętrznym łańcuchu logistycznym,
• popyt zależny i niezależny - punkt rozdziału,
• zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia,
• identyfikacja czynników podnoszących koszty,
• zaproponowanie rozwiązań mających podniesienie efektywności wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
• wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

2. Planowanie zasobów produkcyjnych – MRPII c.d.:
• główny harmonogram produkcji - MPS:
• wskaźniki - ATP (dostępne do obiecania) i PAB (dostępność magazynowa),
• zadania MPS w zależności od profilu produkcji, finalny harmonogram „montażu” - FAS,
• MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta,
• weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą popytu,
• dwupoziomowy MPS - planowania produkcji wyrobów gotowych i półwyrobów,
• przedstawienie relacji MPS – FAS,
• planowanie potrzeb materiałowych - MRP:
• zarządzanie wielkością partii,
• dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania,
• produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów,
• planowanie zdolności produkcyjnych - CRP:
• zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP,
• gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane,
• marszruty, scenariusze realizacji.

3. Nowoczesne narzędzia wsparcia zarządzania produkcją - systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning):
• przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP, IFS i modelem APS,
• zasady postępowania przy wdrożeniu,
• czy i jak wdrażać rozwiązania informatyczne?,
• wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych,
• miejsca usprawnienia procesów decyzyjnych w zadaniach produkcyjnych przez ERP.

4. Teoria ograniczeń - TOC i technika optymalnej produkcji - OPT, Goldratt:
• praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji i wizualizacji "wąskich gardeł" produkcyjnych,
• metody podporządkowania organizacji firmy "wąskiemu gardłu",
• wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń,
• przykład wykorzystanie TOC i OPT w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności produkcyjnych klientom,
• metoda Drum Buffer Rope.

5. Warsztat - symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod bilansowania zasobów - zdolności produkcyjnych - w pojedynczych iteracjach planistycznych - Shop Floor Game:
• uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania produkcji w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych, zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego; gra pozwala zrozumieć zależności między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych; warsztat umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji "make or buy".

Dzień III

1. Prezentacja wyników warsztatu Shop Floor Game - dyskusja:
• podsumowanie wyników symulacji i zaprezentowanie najlepszych praktyk w harmonogramowaniu.

2. Zarządzanie rotacją zapasów - gospodarka materiałowa i „wysterowanie” zasad kalkulacji wielkości partii dla poszczególnych indeksów pozycji magazynowych:
• czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
• metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
• podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami,
• zapasy w procesie produkcyjnym, a poziom obsługi klienta,
• klasyfikacja ABC, XYZ stanów magazynowych, analiza 6’o wymiarowa (4’y dodatkowe klasyfikacje) dla stworzenia podgrup indeksów i przyporządkowania do nich zasad sterowania rotacją,
• zapas bezpieczeństwa - SS i zapas czasu,
• zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej np. prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.

3. APS – Advanced Planning and Scheduling:
• infinite kontra finite harmonogramowanie – harmonogramowanie przy nie lub ograniczonych zdolnościach,
• obszary aplikacji np. MTO (produkcja pod zamówienie/zlecenie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, duża intensywność zmian,
• metody ustalania priorytetów,
• rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, powierzchnia magazynowa,
• gospodarka remontowa, jak i nieplanowane przestoje,
• harmonogramowanie z jednoczesnym i natychmiastowym uwzględnieniem ograniczeń w dostępności materiałowej, jak i zdolnościach,
• metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny - CPS,
• najczęściej wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu – wsparcie celów biznesowych,
• ograniczenia w szczegółowości harmonogramowania – co powinno być sparametryzowane?,
• ewidencjonowanie produkcji i bieżąca wizualizacja,
• ograniczenia APS – planowanie długoterminowe.

4. Wprowadzenie do Lean Manufacturing:
• historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o TPS (Toyota Production System),
• twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS,
• sens podnoszenia stabilności procesów dla usprawniania wiarygodności realizowanych harmonogramów,
• siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean - identyfikacja strat.

5. Zasady przechodzenia od systemów Push do Pull w ujęciu Lean i poprawiania stabilności procesów:
• Pull czyli "zasysanie produkcji" jako metoda synchronizacji celów produkcji z rzeczywistym przebiegiem wartości popytu,
• wymagania dla Pull i taktyka JIT i TQM,
• redukcja Lead Time i wpływ na czas taktu produkcyjnego,
• redukcja czasu przezbrojenia - SMED,
• Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie),
• kontrola cyklu i taktu produkcji - synchronizacja i równoważenie przepływów,
• równoważenie mix-u produkcyjnego,
• Total Productive Maintenance,
• supermarket produkcyjny - "one piece flow",
• 5S (Sort, Straighten, Sweet, Standardize, Sustain) - uczestnicy na praktycznych przykładach dowiadują się, do czego 5S można wykorzystać, na poprawę jakich wskaźników 5S wpływa, przypomną sobie oni również - "dlaczego mama miała rację",
• Poka-Yoke i metody wizualizacji wykorzystywane przez zespoły robocze.

6. Warsztat - Kanban produkcyjny i transportowy:
• szkolona grupa ćwiczy jak technicznie "zasysać" proces produkcyjny poprzez wykorzystanie kart Kanban; poznaje również, kiedy jest możliwe wykorzystanie tej metody dla uruchomienia Pull, a kiedy należy szukać innych rozwiązań,
• zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania,
• obliczanie ilości kart Kanban.

7. Punkt opcjonalny - Prawidłowe metody kalkulacji kosztów - prosty przykład ABC (Activity Based Costing):
• przećwiczenie na prostym przykładzie metody ABC kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu,
• rzeczywista rentowność i jej zależność od decyzji planistycznych,
• prezentacja różnych "kluczy" ABC i "nośników" dla rozliczenia kosztów.

8. Zakończenie zajęć:
• podsumowanie i follow-up (praca domowa),
• zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
• ankiety i sesja ocen.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Hotel Mercure Gdańsk Posejdon***
Rozpoczęcie: 2020-08-26 - Zakończenie: 2020-08-28


Miejsce: Hotel Best Western Premier****
Rozpoczęcie: 2020-09-09 - Zakończenie: 2020-09-11


Miejsce: Hotel Hilton Garden Inn Rzeszów****
Rozpoczęcie: 2020-09-23 - Zakończenie: 2020-09-25

Cena: 1840 (PLN) + 23% VAT = 2263.2 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 0 500 400 060.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 0 500 400 060.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 


Ostatnia aktualizacja oferty 2020-08-03 11:14:55

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |