Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia).


Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia).

Grupa docelowa:
Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami. Głównymi adresatami są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Cel szkolenia:
1.Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy z zakresu zarządzania projektami oraz roli i zadań kierownika projektu.
2.Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w pracy jako członkowie zespołów projektowych.
3.Zachęcenie uczestników do wykorzystania nabytych umiejętności i poznanych technik w pracy codziennej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami skutecznego zarządzania projektami stanowiącymi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów, ograniczeń i osiągnięcia zakładanych rezultatów. Wiodącym celem warsztatów jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod i technik w zakresie planowania i kontrolowania projektów, zarządzania zmianą oraz ryzykiem przy wykorzystaniu praktycznych i sprawdzonych narzędzi. Bezpośrednie ich odniesienie do cyklu życia projektu i studiów przypadków umożliwi ich łatwą adaptacje we własnej organizacji m.in. poprzez analizę uwarunkowań organizacyjnych, finansowych i wykorzystaniu potencjału zespołu projektowego. Warsztat szkoleniowy ma charakter autorski i został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć projektowych.

Trener będzie omawiał zintegrowane podejście do zarządzania projektem czerpiąc inspirację z takich metodyk jak: PMBoK, PRINCE2, AGILE, SCRUM m.in. przy wykorzystaniu: techniki analizy ścieżki krytycznej, techniki opartej na produktach, analizy powiązań logicznych między działaniami, zdarzeniami lub decyzjami. W ramach programu omówione zostaną główne ograniczenia, których nieuwzględnienie podczas realizacji własnych przedsięwzięć może skutkować brakiem realizacji celów organizacji i osiągnięcia oczekiwanych korzyści.

Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom dotyczącym tworzenia spójnej struktury projektowej uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności poprzez: właściwe formułowanie wymagań dla projektu, tworzenie struktury podziału pracy, struktury podziału produktów. Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych przedsięwzięć i skupieniu się na realizacji złożonych projektów.

 

Program

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|


TEN INTERDYSCYPLINARNY WARSZTAT BĘDZIE NIEZWYKLE CENNYM DOŚWIADCZENIEM PRAKTYCZNYM DAJĄCYM MOŻLIWOŚĆ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI, DZIĘKI KTÓRYM MOŻNA OPTYMALNIE WYKORZYSTAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NAJCENNIEJSZYCH ZASOBÓW W REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH CZYLI LUDZI.

MODUŁ I – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
-Prezentacja trenera,
-Prezentacja uczestników szkolenia,
-Omówienie zakresu i harmonogramu szkolenia.

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
-Co to są projekty, programy, portfele? – definiowanie głównych pojęć.
-Dlaczego należy stosować metodyki zarządzania projektami?
-Dlaczego projekty się nie udają? – czyli czerpanie z doświadczeń.
-Dlaczego projekty się udają? - przegląd zastosowanych metod w praktyce.
-Cykl życia projektu, a cykl życia produktu – model procesowy.
-Analiza środowiska i udziałowców – kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania.
-Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM I KOMUNIKACJĄ.
-Plan komunikacji – główne zasady jego opracowania.
-Struktura Organizacyjna Projektu i przegląd głównych ról:
o Zespół zarządzania projektem.
o Role i obowiązki zespołu projektowego.
o Komitet sterujący: Przewodniczący, Główny Dostawca, Główny Użytkownik.
o Kierownik Projektu
o Kierownik zespołu wykonawczego i Zespół wykonawczy.
o Nadzór i Wsparcie.
o Projekt w środowisku Klient-Dostawca.
-Macierz obowiązków.
-Identyfikacja zakresu informacyjnego dla interesariuszy projektu.

FAZA 1 - POMYSŁ NA PROJEKT.
-Identyfikacja potrzeb i określenie możliwości organizacji.
-Opracowanie koncepcji projektu.
-Ocena opłacalności finansowej koncepcji projektu.
-Identyfikacja interesariuszy projektu oraz ocena ich nastawienia i wpływu na projekt.
-Wymagania projektu – główne zasady formułowania wymagań.
-Zainicjowanie projektu.

FAZA 2 - PLANOWANIE PROJEKTU.
-Cel fazy planowania projektu.
-Struktura podziału pracy (WBS):
o Tworzenie struktury podziału pracy.
o Metoda ścieżki krytycznej.
o Wykres Gantta.
o Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie
o Bilansowanie zasobów.
-Definiowanie produktów projektu:
o Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu.
o Technika planowania opartego na produktach.
o Struktura podziału produktów projektu.
o Diagram następstwa produktów.
-Szacowanie budżetu i czasu realizacji – przegląd głównych technik i poziomów dokładności.
-Planowanie harmonogramu.
-Diagramy sieciowe – metoda ścieżki krytycznej [studium przypadku.
- Macierz kompromisów projektowych.
-Intensywność wykorzystania i bilansowanie zasobów.
-Planowanie zarządzania ryzykiem.
-Planowanie zamówień.
-Planowanie jakości.

MODUŁ II – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
PRZEGLĄD ZREALIZOWANYCH ZAGADNIEŃ W I DNIU WARSZTATÓW.
FAZA 3 - PROJEKTOWANIE.
-Czynności wykonywane w fazie projektowania.
-Specyfikacja techniczna projektu – czyli co mamy wykonać?
-Przegląd technik projektowania.
-Formy realizacji zakresu:
o Budowa.
o Zakup.
o Zlecenie na zewnątrz.
o Modele współpracy z kontrahentami.

FAZA 4 – SKUTECZNA REALIZACJA PROJEKTU.
-Plany bazowe i ich wykorzystanie przez zespół projektowy.
-Zarządzanie zmianami i ich wpływ na kryteria sukcesu.
-Zarządzanie ryzykiem – wykorzystanie szans i eliminacja zagrożeń.
o Identyfikacja czynników ryzyko.
o Reakcje na ryzyko.
o Identyfikacja ryzyka i planowanie działań zapobiegawczych.
-Sprawozdawczość wykonania – monitoring realizacji projektu.
-Audyt, ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu.
-Metoda wartości wypracowanej (ang. Earned Value).
-Ratowanie zagrożonych projektów w praktyce.
-Zarządzanie zagadnieniami i zmianami w projekcie.

FAZA 5 - ROZLICZENIE I ZAMKNIECIE PROJEKTU.
-Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez zamawiającego.
-Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów.
-Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów.
-Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów głównym interesariuszom projektu.
PODSUMOWANIE II DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

MODUŁ III – ZARZĄDZANIE HARMONOGRAMEM I KONTROLĄ BUDŻETU PROJEKTU.

TECHNIKI SZACOWANIA CZASU TRWANIA PROJEKTU.
-Szacowanie ram czasowych projektu.
-Narzędzia wspierające harmonogramowanie projektu:
o Struktura podziału pracy (ang. Work Breakdown Structure).
o Diagram sieciowy.
o Wyznaczenie ścieżki krytycznej – elementy na które należy zwrócić szczególną uwagę.
o Technika PERT.
o Konstruowanie wykresu Gantta.
o Wyznaczanie kamieni milowych.
o Technika delficka.
-Co to jest plan bazowy? – czyli do czego będziemy porównywać realizację.
-Kontrolowanie harmonogramu realizacji.
-Ocena i prognozowanie projektu.
-Zarządzanie zmianami w projekcie – klucz do zarządzania integralnością.

ESTYMACJA BUDŻETU PROJEKTOWEGO.
-Podstawowe pojęcia finansowe:
o Rodzaje kosztów.
o Próg rentowności.
o Uzasadnienie ekonomiczne realizacji projektu.
o Podstawowe wskaźniki rentowności.
-Metody szacowanie kosztów projektowych.
-Sprawozdawczość finansowa w projektach.

MODUŁ IV – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA PROJEKCIE.
WPROWADZENIE DO ZARZADZANIA RYZYKIEM.
-Podstawowe definicje dotyczące ryzyka.
-Korzyści z zarządzania ryzykiem.
-Odpowiedzialność Kierownika Projektu w procesie zarządzania ryzykiem.
- Typy ryzyk.
-Cechy zdarzeń ryzyka.

PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
-Planowanie zarządzania ryzykiem.
-Identyfikacja ryzyka:
o Zasady identyfikacji ryzyka.
o Narzędzia wspierające w identyfikacji ryzyk.
-Analiza ryzyka:
o Zasady analizy ryzyk.
-Priorytetyzacja ryzyk.
-Reakcje na ryzyko:
o Reakcje na zagrożenie.
o Reakcje na sznase.
-Monitorowanie i kontrola ryzyk.
-Ocena ryzyk.

PRZEGLĄD NARZĘDZI I TECHNIK DO ANALIZY RYZYKA.
-Metodyka zarządzania ryzykiem M_o_R (ang. Management of Risk).
-Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyk.
o Technika RBS.
o Technika PERT.
o Drzewa produktów.
o Drzewa decyzyjne.
o Metoda Delficka.
o Burza Mózgów.
o Symulacja Monte Carlo.
o Metody priorytetyzacja i wizualizacji ryzyk.
-Rejestr Ryzyka – narzędzie integrujące.

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W PROJEKCIE.
-Procedury oceny potrzeb projektu.
-Określenie kryteriów kontroli zmian.
-Wybór narzędzi i technik zapewniających realizację oczekiwań klientów.
-Główne kryteria sukcesu.

MODUŁ V – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ NA PROJEKCIE.
ZASADY PLANOWANIA JAKOŚCI W PROJEKCIE.
-Czym jest planowanie jakości?
-Planowanie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
-Wymagania jakościowe w projekcie:
o Źródła wymagań.
o Powszechnie występujące właściwości wymagań jakościowych.
o Hierarchizacja wymagań jakościowych w projekcie.
- Metoda rozwinięcia funkcji jakości.
-Rezultaty planowania jakości.

TECHNIKI ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W PROJEKCIE.
-Zapewnianie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
-Określanie działań zapewniania jakości.
-Badanie potencjału zapewniania jakości.
-Audyty i przeglądy jakości.
-Zapewnianie jakości i kontrola zmian.

NADZÓR I KONTROLA JAKOŚCI W PROJEKCIE.
-Relacje pomiędzy nadzorem projektu a nadzorem jakości.
-Główne aspekty planowania, zapewniania i kontroli jakości.
-Kontrola jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
-Podstawowe narzędzia kontroli jakości w projektach i procesach dostarczania wartości:
o Arkusze kontrolne.
o Histogramy.
o Diagramy Pareto.
o Schematy blokowe.
o Diagramy przyczynowo-skutkowe.
o Diagramy rozproszenia.
o Karty kontrolne.
-Działania kontroli jakości a plan zarządzania jakością w projekcie.
-Rezultaty kontroli jakości.

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Szczegółowa agenda wydarzenia:
Dzień I :
Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00).
Kolacja.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).

Dzień II :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
Kolacja.

Dzień III :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.

Dzień IV:
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Podsumowanie wydarzenia.

Inwestycja:
2190 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:
3 noclegi w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 350 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel (basen, sauna)
dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.
Dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych:
1890 zł netto - udział w szkoleniu bez zakwaterowania (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia);
2190 zł netto - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
2540 zł netto - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Zdobyta wiedza

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy będą wiedzieli:
1.Zrozumieją na czym polega praca skutecznego Kierownika Projektu.
2.Poznają terminologię stosowaną w zarządzaniu projektami.
3.Będą znali najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami.
4.Poznają cały cykl życia projektu.
5.Poznają techniki zarządzania ryzykiem w projekcie.
6.Poznają techniki zarządzania budżetem projektowym.
7.Poznają techniki zarządzania jakością.
8.Poznają w jaki sposób opracowywać harmonogramy uwzględniając wszystkie obszary wiedzy w zarządzaniu projektami.
9.Będą wiedzieli jak zarządzać interesariuszami projektu.
10.Monitorować postępy prac oraz definiować kamienie milowe.

Uczestnicy będą potrafili:
1.Zainicjować projekt.
2.Sporządzić plan realizacji projektu (harmonogram, budżet, zasoby).
3.Zarządzić ryzykiem, budżetem, jakością.
4.Zapewnić właściwą komunikację w ramach zespołu projektowego.
5.Monitorować realizację projektu.
6.Oceniać główne ograniczenia i konstruktywnie zarządzać zagadnieniami projektowymi.
7.Tworzyć harmonogramy wykorzystując m.in. technikę PERT, analizować ścieżkę krytyczną oraz opracowywać wykresy Gantta.
8.Definiować wymagane zasoby do realizacji przedsięwzięć.
9.Oceniać posiadane rezerwy i optymalnie wykorzystać potencjał własnych zespołów.
10.Monitorować postępy prac oraz definiować kamienie milowe.
11.Jak zastosować metodę wartości wypracowanej i jak oceniać uzyskane rezultaty.
12.Zakończyć projekt w kontrolowany sposób zgodnie z oczekiwaniami głównych interesariuszy projektu.

Korzyści dla Organizacji:
Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i kontrolowania złożonych przedsięwzięć. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej organizacji i specyfiki poszczególne metody i techniki harmonogramowania. Do głównych korzyści wynikających z udziału w szkoleniu warto zaliczyć m.in.:
1.Umiejętność szacowania kosztów i czasu trwania zadań przy wykorzystaniu różnych technik estymacji.
2.Aktywnie zarządzanie ryzykiem i planowanie pro aktywnych działań wynikających z przyjętej strategii sterowania.
3.Wykorzystywanie wiedzy historycznej do eksploracji przyszłych wyników szczególnie w zakresie kosztów i czasów realizacji poszczególnych zadań.
4.Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analiz harmonogramu i zależności pomiędzy zadaniami.
5.Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów.
6.Nabycie umiejętności właściwego przygotowywania projektów.
7.Dostrzeganie punktów krytycznych i ograniczeń we własnych projektach.
8.Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian zachodzących w projektach.
9.Zarządzać w odpowiedni sposób relacjami dostawcami i odbiorcami wyników projektów.
10.Świadomie zarządzać zmianami w projekcie.
11.Zarządzać etapami projektu i ich zakresem.
12.Umiejętność budowania strategii komunikacji.

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Tomasz Kurek
Specjalizacja trenerska:
Wybitny trener biznesu i konsultant z kilkuletnim doświadczeniem menedżerskim w organizacjach. Specjalizuje się w opracowywaniu i realizacji długofalowych strategii rozwoju z wykorzystaniem narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń oraz w ich realizacji w oparciu o zarządzanie projektami. Przedsiębiorca, menedżer i doradca w zakresie zarządzania organizacjami i zespołami projektowymi. Doradzał przy opracowaniu kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych wprowadzających do oferty firm nowe produkty i usługi. Współtworzył kilkanaście strategii rozwoju firm i instytucji publicznych, strategii komercjalizacji wynalazku i pozyskania inwestora. Zwolennik ciągłego i dobrze zaplanowanego doskonalenia organizacji w oparciu o zestaw narzędzi dobranych indywidualnie do jej sytuacji i potrzeb. Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Inwestycji w Agencji Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. oraz zarządza dwoma innymi firmami. Zajęcia prowadzi żywiołowo z powodzeniem zachęcając osoby uczestniczące do licznych aktywności, inspiruje do zmian, rozwoju i podnoszenia efektywności organizacji.


Miejsce: Zakopane
Rozpoczęcie: 2019-04-02 - Zakończenie: 2019-04-05

Cena: 2190 (PLN) + 23% VAT = 2693.7 PLN

UWAGA

Inwestycja:

2190 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Ostatnia aktualizacja oferty 2018-10-29 15:10:29

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia).
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |