Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017/2018 - warsztaty prawne


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Opis

Szkolenie realizowane jest przez prawnika – eksperta w dziedzinie prawa konsumenta i reklamacji. W dniu 17 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przesłała do Sejmu projekt ustawy o prawach konsumenta. Projekt dotyczy umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) oraz w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość). Zmianie ulegną obowiązki informacyjne, wymogi formalne związane z zawieraniem takich umów oraz przepisy dotyczące prawa odstąpienia od nich. Projektowana zmiana przepisów dodatkowo wprowadza liczne zmiany do Kodeksu Cywilnego w zakresie praw konsumenta, reguł gwarancji, a w szczególności uchyla dotychczasowe ustawy: o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o ochronie niektórych praw konsumentów. Projekt ma na celu uwzględnienie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Projektowana ustawa ma uporządkować i zintegrować przepisy dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej i związanych z tym gwarancji. Projektowana ustawa zmienia liczne przepisy w ustawie Kodeks Cywilny. W tym zakresie pojawi się w przepisach nowa definicja konsumenta i przedsiębiorcy. Pojawią się uregulowania w zakresie skutków uchybień przez przedsiębiorcę obowiązkom w związku z przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy.

W pozostałym zakresie proponowana zmiana wprowadza reformę przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, której celem jest przede wszystkim ujednolicenie przepisów w zakresie praw konsumenta. Wskazać należy, iż zmianie ulegnie dotychczasowe podejście do reklamacji konsumenckich, gdzie reklamacje konsumenta nie będę oparte na pojęciu niezgodności towaru z umową, a zostaną oparte o nowe pojęcia w prawach konsumenta, i podstawą reklamacji konsumenta będzie koncepcja wady fizycznej rzeczy i rękojmia. Wskazać należy, iż zmiana w Kodeksie Cywilnym będzie również dotyczyć szczegółowych zasad dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców.

Cele szkolenia
• przedstawienie regulacji prawnych związanych z procesem reklamacji (w tym reklamacji przez Internet),
• praktyczne omówienie postępowania z klientem od momentu złożenia reklamacji do jej finalnego rozpatrzenia,
• omówienie problemów powstających przy rozpatrywaniu reklamacji,
• poznanie odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest wadliwy,
• przedstawienie polubownego oraz sądowego procesu rozstrzygania reklamacji.

Program

1. Omówienie przepisów prawnych regulujących proces reklamacji:
• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny - zagadnienia dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy oraz gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w grudniu 2014 roku,
• ustawa z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta.

2. Strony oraz ich pozycja w procesie reklamacyjnym:
• reklamacje przedsiębiorca-przedsiębiorca – podstawowe zagadnienia:
• definicja przedsiębiorcy,
• nowe prawa stron umowy sprzedaży.
• reklamacje przedsiębiorca-konsument – podstawowe zagadnienia:
• definicja konsumenta,
• definicja lokalu przedsiębiorstwa,
• nowe definicje np. trwały nośnik,
• ogólne obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentem.
• zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem rękojmi i gwarancji,
• sprzedaż przez Internet – podstawowe zagadnienia.

3. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i umowy zawierane na odległość (sprzedaż przez Internet):
• obowiązki informacyjne,
• nowe obowiązki informacyjne, np. potwierdzenie zawarcia umowy wydane na trwałym nośniku,
• prawo do odstąpienia od umowy,
• wzory pouczenia i oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
• skutki braku poinformowania konsumenta o odstąpieniu od umowy.

4. Wada fizyczna polegająca na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową:
• nowa definicja wady (porównanie ze starą definicją niezgodności towaru z umową),
• podstawy reklamacji,
• prawa i obowiązki stron,
• zasady składania reklamacji.

5. Rękojmia w prawach przedsiębiorcy:
• nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi,
• odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej,
• prawa i obowiązki stron,
• odstąpienie od umowy a pojęcie wady istotnej i nieistotnej rzeczy,
• uprawnienia kupującego z tytułu reklamacji, min.: odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana rzeczy na rzecz wolą od wad, usunięcie wady,
• uprawnienia przedsiębiorcy/kupującego z tytułu reklamacji,
• szkoda a przedsiębiorca,
• szkoda a konsument.

6. Rękojmia w prawach konsumenta:
• prawa i obowiązki stron,
• odstąpienie od umowy a pojęcie wady istotnej i nieistotnej rzeczy,
• uprawnienia konsumenta z tytułu reklamacji, min.: demontaż i dostarczenie rzeczy, wymian rzeczy na rzecz wolą od wad, usunięcie wady.

7. Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej:
• podstawy roszczeń w łańcuch poprzednich sprzedawców (tzw. roszczenia regresowe),
• szkoda i utracone korzyści.

8. Gwarancja przy sprzedaży:
• nowe zasady gwarancji,
• obowiązki gwaranta,
• prawa uprawionego z gwarancji,
• zasady formułowania oświadczenia gwaranta.

9. Skutki prawne uchylenia ustaw: o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o ochronie niektórych praw konsumentów.

10. Dyskusja tematyczna.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Wrocław - Hotel Novotel City***
Rozpoczęcie: 2018-10-05 - Zakończenie: 2018-10-05

CENA standardowa:
840 PLN + 23% VAT = 1033.2 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
740 PLN + 23% VAT = 910.2 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.
Ostatnia aktualizacja oferty 2018-05-10 12:05:35

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017/2018 - warsztaty prawne
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io