Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo

Przejdź do formularza kontaktowego

Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje - warsztaty prawne z uwzględnieniem najnowszych zmian


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10
Opis

Szkolenie realizowane jest przez prawnika – eksperta w dziedzinie prawa konsumenta i reklamacji. W dniu 17 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przesłała do Sejmu projekt ustawy o prawach konsumenta. Projekt dotyczy umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) oraz w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość). Zmianie ulegną obowiązki informacyjne, wymogi formalne związane z zawieraniem takich umów oraz przepisy dotyczące prawa odstąpienia od nich. Projektowana zmiana przepisów dodatkowo wprowadza liczne zmiany do Kodeksu Cywilnego w zakresie praw konsumenta, reguł gwarancji, a w szczególności uchyla dotychczasowe ustawy: o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o ochronie niektórych praw konsumentów. Projekt ma na celu uwzględnienie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Projektowana ustawa ma uporządkować i zintegrować przepisy dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej i związanych z tym gwarancji. Projektowana ustawa zmienia liczne przepisy w ustawie Kodeks Cywilny. W tym zakresie pojawi się w przepisach nowa definicja konsumenta i przedsiębiorcy. Pojawią się uregulowania w zakresie skutków uchybień przez przedsiębiorcę obowiązkom w związku z przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy.

W pozostałym zakresie proponowana zmiana wprowadza reformę przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, której celem jest przede wszystkim ujednolicenie przepisów w zakresie praw konsumenta. Wskazać należy, iż zmianie ulegnie dotychczasowe podejście do reklamacji konsumenckich, gdzie reklamacje konsumenta nie będę oparte na pojęciu niezgodności towaru z umową, a zostaną oparte o nowe pojęcia w prawach konsumenta, i podstawą reklamacji konsumenta będzie koncepcja wady fizycznej rzeczy i rękojmia. Wskazać należy, iż zmiana w Kodeksie Cywilnym będzie również dotyczyć szczegółowych zasad dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców.

Cele szkolenia
• przedstawienie regulacji prawnych związanych z procesem reklamacji (w tym reklamacji przez Internet),
• praktyczne omówienie postępowania z klientem od momentu złożenia reklamacji do jej finalnego rozpatrzenia,
• omówienie problemów powstających przy rozpatrywaniu reklamacji,
• poznanie odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest wadliwy,
• przedstawienie polubownego oraz sądowego procesu rozstrzygania reklamacji.

Program

1. Omówienie przepisów prawnych regulujących proces reklamacji:
• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny - zagadnienia dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy oraz gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w grudniu 2014 roku,
• ustawa z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta.

2. Strony oraz ich pozycja w procesie reklamacyjnym:
• reklamacje przedsiębiorca-przedsiębiorca – podstawowe zagadnienia:
• definicja przedsiębiorcy,
• nowe prawa stron umowy sprzedaży.
• reklamacje przedsiębiorca-konsument – podstawowe zagadnienia:
• definicja konsumenta,
• definicja lokalu przedsiębiorstwa,
• nowe definicje np. trwały nośnik,
• ogólne obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentem.
• zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem rękojmi i gwarancji,
• sprzedaż przez Internet – podstawowe zagadnienia.

3. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i umowy zawierane na odległość (sprzedaż przez Internet):
• obowiązki informacyjne,
• nowe obowiązki informacyjne, np. potwierdzenie zawarcia umowy wydane na trwałym nośniku,
• prawo do odstąpienia od umowy,
• wzory pouczenia i oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
• skutki braku poinformowania konsumenta o odstąpieniu od umowy.

4. Wada fizyczna polegająca na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową:
• nowa definicja wady (porównanie ze starą definicją niezgodności towaru z umową),
• podstawy reklamacji,
• prawa i obowiązki stron,
• zasady składania reklamacji.

5. Rękojmia w prawach przedsiębiorcy:
• nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi,
• odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej,
• prawa i obowiązki stron,
• odstąpienie od umowy a pojęcie wady istotnej i nieistotnej rzeczy,
• uprawnienia kupującego z tytułu reklamacji, min.: odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana rzeczy na rzecz wolą od wad, usunięcie wady,
• uprawnienia przedsiębiorcy/kupującego z tytułu reklamacji,
• szkoda a przedsiębiorca,
• szkoda a konsument.

6. Rękojmia w prawach konsumenta:
• prawa i obowiązki stron,
• odstąpienie od umowy a pojęcie wady istotnej i nieistotnej rzeczy,
• uprawnienia konsumenta z tytułu reklamacji, min.: demontaż i dostarczenie rzeczy, wymian rzeczy na rzecz wolą od wad, usunięcie wady.

7. Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej:
• podstawy roszczeń w łańcuch poprzednich sprzedawców (tzw. roszczenia regresowe),
• szkoda i utracone korzyści.

8. Gwarancja przy sprzedaży:
• nowe zasady gwarancji,
• obowiązki gwaranta,
• prawa uprawionego z gwarancji,
• zasady formułowania oświadczenia gwaranta.

9. Skutki prawne uchylenia ustaw: o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o ochronie niektórych praw konsumentów.

10. Dyskusja tematyczna.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Rozpoczęcie: 2020-05-22 - Zakończenie: 2020-05-22


Miejsce: Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
Rozpoczęcie: 2020-10-12 - Zakończenie: 2020-10-12

CENA standardowa:
840 PLN + 23% VAT = 1033.2 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
740 PLN + 23% VAT = 910.2 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.
Ostatnia aktualizacja oferty 2020-03-18 11:40:40

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje - warsztaty prawne z uwzględnieniem najnowszych zmian
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io