Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje - warsztaty prawne


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFONSzczegóły pod nr tel. 22 460 46 10
Opis szkolenia i celSzkolenie prowadzone jest przez prawnika – eksperta w dziedzinie prawa konsumenta i reklamacji.Dnia 30 maja 2014 roku została uchwalona Ustawa o prawach konsumenta. Ustawa dotyczy m.in. kwestii umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) oraz w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość). Wprowadzono nowe obowiązki informacyjne, wymogi formalne związane z zawieraniem takich umów oraz przepisy dotyczące prawa odstąpienia od nich.Ustawa dodatkowo wprowadziła liczne zmiany do Kodeksu Cywilnego w zakresie praw konsumenta, reguł gwarancji, a w szczególności uchyliła dotychczasowe ustawy:

1. szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz,

2. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.Ustawa jest wynikiem implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, a także dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.Ustawa uporządkowała i zintegrowała przepisy dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej i gwarancji. Wprowadziła także w przepisach Kodeksu Cywilnego zmianę definicji konsumenta. Zmieniło się też uregulowanie w zakresie skutków uchybień przez przedsiębiorcę obowiązkom związanym z przejściem ryzyka przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy.W pozostałym zakresie Ustawa wprowadziła reformę przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, której celem jest przede wszystkim ujednolicenie przepisów w zakresie praw konsumenta. Wskazać należy, iż zmianie uległo podejście do reklamacji konsumenckich, gdzie reklamacje konsumenta nie są już oparte na pojęciu niezgodności towaru z umową, a zostały oparte o nowe pojęcie w prawach konsumenta, i podstawą reklamacji konsumenta stała się koncepcja wady fizycznej i prawnej rzeczy oraz rękojmia. Wskazać należy, iż zmiana w Kodeksie Cywilnym również dotyczy szczegółowych zasad dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców.• przedstawienie regulacji prawnych związanych z procesem reklamacji (w tym reklamacji przez Internet),

• praktyczne omówienie postępowania z klientem od momentu złożenia reklamacji do jej finalnego rozpatrzenia,

• omówienie problemów powstających przy rozpatrywaniu reklamacji,

• poznanie odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest wadliwy,

• przedstawienie polubownego oraz sądowego procesu rozstrzygania reklamacji.Korzyści dla uczestników• zapoznanie się aktualnymi przepisami prawnymi regulującymi proces reklamacji,

• zdobycie wiedzy na temat zawieranych umów poza lokalem przedsiębiorstwa i umów zawieranych na odległość,

• zdobycie wiedzy na temat roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.Czas trwania8 godzin dydaktycznych - 1 dni

 

Program

1. Omówienie przepisów prawnych regulujących proces reklamacji:

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny - zagadnienia dotyczące gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w grudniu 2014 roku,

• Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.2. Strony oraz ich pozycja w procesie reklamacyjnym:

• reklamacje przedsiębiorca-przedsiębiorca – podstawowe zagadnienia:

- definicja przedsiębiorcy,

- prawa stron umowy sprzedaży,

- zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem rękojmi i gwarancji.

• reklamacje przedsiębiorca-konsument (szczególnie analiza Ustawy o prawach konsumenta) – podstawowe zagadnienia:

- definicja konsumenta,

- definicja lokalu przedsiębiorstwa,

- definicja umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa,

- definicja umowy zawieranej na odległość,

- nowe definicje np. trwały nośnik, treść cyfrowa,

- ogólne obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentem.

• zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem rękojmi i gwarancji,

• sprzedaż przez Internet jako forma zawierania umowy na odległość – podstawowe zagadnienia.3. Prawa i obowiązki stron związane z umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa i umowami zawieranymi na odległość (m. in. sprzedaż przez Internet):

• obowiązki informacyjne, np. obowiązek przedsiębiorcy do wydania potwierdzenia zawarcia umowy wydane na trwałym nośniku,

• prawo konsumenta do odstąpienia od umowy,

• wzory pouczenia i oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

• skutki braku poinformowania konsumenta o odstąpieniu od umowy.4. Wada fizyczna i prawna rzeczy:

• nowa definicja wady (porównanie ze starą definicją niezgodności towaru z umową),

• podstawy reklamacji,

• prawa i obowiązki stron,

• zasady składania reklamacji.5. Rękojmia w prawach przedsiębiorcy:

• zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi,

• odpowiedzialność za wadę fizyczną lub prawną rzeczy sprzedanej,

• prawa i obowiązki stron,

• odstąpienie od umowy a pojęcie wady istotnej i nieistotnej rzeczy,

• uprawnienia kupującego z tytułu reklamacji, min.: odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana rzeczy na rzecz wolą od wad, usunięcie wady,

• uprawnienia przedsiębiorcy/kupującego z tytułu reklamacji,

• szkoda a przedsiębiorca,6. Rękojmia w prawach konsumenta:

• prawa i obowiązki stron,

• odstąpienie od umowy a pojęcie wady istotnej i nieistotnej rzeczy,

• przypadki, w których konsument nie może skorzystać z odstąpienia od umowy,

• uprawnienia konsumenta z tytułu rękojmi, min.: demontaż i dostarczenie rzeczy, wymian rzeczy na rzecz wolą od wad, usunięcie wady.

• szkoda a konsument7. Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej:

• podstawy roszczeń w łańcuch poprzednich sprzedawców (tzw. roszczenia regresowe),

• szkoda (w tym utracone korzyści).8. Gwarancja przy sprzedaży:

• ustawowe zasady gwarancji,

• obowiązki ustawowe gwaranta,

• prawa uprawionego z gwarancji,

• zasady formułowania oświadczenia gwaranta.9. Skutki prawne uchylenia przez Ustawę o prawach konsumenta Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.10. Dyskusja tematyczna. 

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Rozpoczęcie: 2020-05-22 - Zakończenie: 2020-05-22


Miejsce: Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
Rozpoczęcie: 2020-10-12 - Zakończenie: 2020-10-12

CENA standardowa:
840 PLN + 23% VAT = 1033.2 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
740 PLN + 23% VAT = 910.2 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.


 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje - warsztaty prawne
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io