Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10
Korzyści dla uczestników
• umiejętność oceny i analizy dostawców,
• poznanie cyklu zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
• wiedza dotycząca współpracy z dostawcami: zawieranie kontraktów, realizacja dostaw, obsługa zwrotów,
• budżetowanie i analiza kosztów zakupu.


Metodologia
Procesy zaopatrzenia i realizacji zakupów warunkują ciągłość zarówno procesów produkcji jak i sprzedaży. Zarządzanie gospodarką materiałową decyduje o planowej realizacji procesów produkcyjnych, rzutując na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Koordynacja gospodarki materiałowej, zapasów, transportu i realizacji dostaw (niejednokrotnie w systemie Just in Time lub Just in Sequence) z potrzebami produkcji, wymaga od menedżerów specjalistycznej wiedzy logistycznej oraz wiedzy z zakresu finansów, controllingu i zarządzania. Znaczący udział kosztów materiałowych i zaopatrzenia w produkcie finalnym, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i rynków materiałów oraz dobór metod współpracy z dostawcami. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów ds. zaopatrzenia wzrasta wraz z postrzeganiem znaczenia procesów zaopatrzenia, w planowej realizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa - głównie procesów produkcji i sprzedaży (obsługi klienta). Całokształtem działań zaopatrzenia należy tak sterować, aby przedsiębiorstwa mogły szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany planów produkcji lub dystrybucji, w konsekwencji zmian zachodzących na rynku.

Program

Moduł pierwszy - analiza stanu obecnego.

Wprowadzenie:
Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu łańcucha dostaw i jego analizy. Poznają zasady analizy procesów i budują przykładową (opartą na swoich danych) mapę relacji oraz mapę procesu zaopatrzenia lub zakupu. W dalszej części analizują połączenia z procesami zewnętrznymi (dostawcy, transport) i wewnętrznymi (produkcja, planowanie, magazyny) ze szczególnym uwzględnieniem przepływów informacji i ryzyka zakłóceń. Podsumowaniem modułu pierwszego jest rozbudowane ćwiczenie w którym uczestnicy przeprowadzają samodzielną analizę efektywności łańcucha dostaw, wyliczają koszty przejścia przez łańcuch dostaw i wskazują obszary w których należy przeprowadzić optymalizacje (omówione w kolejnych modułach).

Realizowane zagadnienia:
1. Łańcuch dostaw - podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania.
2. Zaopatrzenie jako łącznik pomiędzy dostawcami a przedsiębiorstwem.
3. Łańcuch wewnętrzny - rola i zadania zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
4. Relacje pomiędzy procesami zakupów i zaopatrzenia a innymi procesami przedsiębiorstwa.
5. Wskaźniki - co mierzyć , gromadzenie danych, interpretacja wyników, automatyzacja pomiarów.
6. Analiza cykli w łańcuchu dostaw, obliczenie kosztów przejścia.
7. Wnioski i zadania dla kolejnych modułów.

Moduł drugi - zapasy i narzędzia ich optymalizacji.

Wprowadzenie:
Omówienie na praktycznych przykładach mechanizmów zarządzania zapasami w dwóch oddzielnych systemach: pull i push (popyt zależny i niezależny) - zastosowanie odpowiednich narzędzi to klucz do sukcesu. W czasie praktycznych ćwiczeń uczestnicy pracują z systemami opartymi na mechanizmach MRP i DRP, połączenie planu produkcji z zapotrzebowaniem materiałowym - sterowanie zapasem na podstawie planów produkcji i dostępnych zapasów. W warunkach popytu niezależnego zostaną omówione podstawy prognozowania i wpływu jakości prognoz na poziom zapasów. Jak optymalizować wielkość partii kupowanych lub produkowanych - omówienie narzędzi pozwalających uzyskać niski koszt gromadzenia (dostaw) i utrzymania zapasu. Odrębnym omawianym zagadnieniem jest określenie i optymalizacja zapasu bezpieczeństwa, uwzględniającego zarówno zmienność popytu jak i jakość dostaw. Podsumowaniem modułu będzie ćwiczenie w którym uczestnicy będą samodzielnie sterować poziomem zapasu wybranego indeksu, celem ćwiczenia będzie zarówno uzyskanie wysokiego poziomu obsługi (POK1 i POK2) jak również możliwie niskiego całkowitego kosztu zarządzania zapasami.

Realizowane zagadnienia:
1. Czynniki mające wpływ na zapasy.
2. Koszty zapasów - składniki, metody gromadzenia danych o kosztach.
3. Współczynnik kosztu utrzymania zapasu - gdzie szukać danych.
4. Punkt rozdziału - projektowanie zapasu dla wybranych komponentów.
5. Popyt zależny - projektowanie zapasu.
6. MRP i DPR - powiązania w łańcuchu dostaw.
7. Popyt niezależny - czynniki zewnętrzne.
8. Prognozy i plany - różnice i mechanizmy.
9. Zapas bezpieczeństwa - kształtowanie i optymalizacja.
10. Optymalizacja zapasu w warunkach popytu niezależnego.

Moduł trzeci - dostawcy , wybór, ocena współpraca i rozwój.

Wprowadzenie:
Wybór i ocena dostawców to kluczowe elementy w procesie zaopatrzenia. W module uczestnicy budują analizę dostawców wg różnych kryteriów. Na podstawie przygotowanych danych przeprowadzą analizy ABC wg kryteriów istotnych dla procesu zaopatrzenia. Omawiane są strategie współpracy dla wybranych towarów / dostawców - JiT, VMI. Na przykładach nowoczesnych strategii współpracy z dostawcami przedstawiane są korzyści i zagrożenia. Kanban - czy system elektroniczny - jak uzyskać efekt synergii narzędzi LEAN i możliwości nowoczesnych systemów informatycznych. Przedstawiony jest potencjał EDI - jak usprawnić wymianę informacji z dostawcami i wewnątrz firmy, automatyzacja procesu awizacji dostaw. Analiza TCO dostawcy - przykład kalkulacji pełnych kosztów współpracy z dostawcą, Ćwiczenie w którym uczestnicy porównują w kalkulacji różnych dostawców i określą koszty całkowitej współpracy z dostawcą.

Realizowane zagadnienia:
1. Kryteria wyboru i oceny dostawcy - omówienie i praktyka stosowania.
2. Modelowanie preferencji w ocenie dostawców.
3. OTIF - przykład zastosowania , obliczania i automatyzacja wskaźnika.
4. Określanie ryzyka współpracy z dostawcą – metoda oceny zagrożenie upadłością.
5. JiT, VMI czy skład konsygnacyjny - zestawienie i porównanie zalet i wad rozwiązań.
6. Automatyzacja procesu zaopatrzenia, systemy zamawiania i wymiany danych.
7. Kanban - zastosowanie narzędzia sterowania przepływem materiału od dostawców.
8. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie zaopatrzenia.
9. Kompleksowa ocena kosztów współpracy z dostawcą.

Moduł czwarty - optymalizacja transportu.

Wprowadzenie:
W czwartej części zostaną omówione zasadnicze obszary działań na styku zaopatrzenie - transport. Przeprowadzona jest analiza efektywności transportu. Stawiane jest pytanie: gdzie zwykle pojawiają się niepożądane zjawiska. Badany jest wpływ procesu zaopatrzenia na działanie transportu i magazynów. Uczestnicy samodzielnie obliczają koszty transportu w przeliczeniu na jednostki pracy przewozowej, analizują stopień wykorzystania dostępnych pojazdów. Podejmują decyzję kiedy i w jakim zakresie skorzystać z usług zewnętrznych, a kiedy bardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie transport własny. Ważnym elementem modułu jest samodzielne określanie optymalnej lokalizacji centrum przeładunkowego / kluczowego dostawcy / magazynu regionalnego (w zależności od potrzeb uczestników) w taki sposób żeby zminimalizować koszty transportu.

Realizowane zagadnienia:
1. Zadania transportowe w procesie zaopatrzenia.
2. Organizacja przepływu informacji, awizacja dostaw, automatyzacja procesu.
3. Określanie kosztów transportu, zasady, narzędzia i metody obliczeń.
4. Koszt transportu na wybranym przykładzie.
5. Transport własny czy obcy, czynniki mające wpływ na wybór, punkt decyzyjny.
6. Obliczenie momentu zmiany transport własny - transport obcy.
7. Optymalizacja transportu - lokalizacja magazynów i/lub innych węzłów sieci transportowej
8. Wskaźniki w procesach transportowych powiązane z zaopatrzeniem.

Moduł piąty - planowanie i wdrażanie zmian.

Wprowadzenie:
Wszystkie analizy i działania powinny prowadzić do zmian w procesie zaopatrzenia i procesach powiązanych. Kluczem do sukcesu jest właściwe zaplanowanie , przygotowanie i wdrożenie zmian. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami, które ułatwiają ten trudny proces. Na podstawie własnych wyborów określają priorytety zmian z uwzględnieniem kluczowych czynników (ryzyko, wpływ na koszty, zarządzalność i inne). W podsumowaniu modułu przedstawione są zasady budowania zespołów wdrożeniowych i narzędzie wspierające pracę zespołów. Jako podsumowanie uczestnicy określają i planują działania, które wybrali do realizacji w swoim przedsiębiorstwie.

Realizowane zagadnienia:
1. Zagrożenia przy wprowadzaniu zmian i metody ich minimalizacji.
2. Wybór projektu - na czym się skupić.
3. Ćwiczenie, macierz wyboru projektu, ocena kilku wybranych projektów.
4. Zasady budowania zespołów wdrożeniowych.
5. Narzędzia pracy grupowej, planowanie i realizacja zadań w zespołach.
6. Plan wdrożenia - ćwiczenie, podsumowanie.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Kraków - Hotel Best Western Premier****
Rozpoczęcie: 2020-05-18 - Zakończenie: 2020-05-20


Miejsce: Gdańsk - Hotel Novotel Marina***
Rozpoczęcie: 2020-06-03 - Zakończenie: 2020-06-05


Miejsce: Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Rozpoczęcie: 2020-09-16 - Zakończenie: 2020-09-18

CENA standardowa:
2110 PLN + 23% VAT = 2595.3 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1810 PLN + 23% VAT = 2226.3 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Ostatnia aktualizacja oferty 2020-01-24 13:13:46

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io