Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12
Opis szkolenia

Szkolenie uwzględnia specyfikę kierowania zespołem rozproszonym z dopasowaniem odpowiednich instrumentów kierowania zespołem takich jak: komunikacja zasad szefowskich, budowanie relacji z podwładnymi, przekazywanie odpowiedzialności pracownikom za jakość wykonania swojej pracy, osiągania celów, wsparcie pracowników w budowaniu automotywacji i rozwijaniu jakości swojej pracy poprzez autokontroli i codzienną dbałość o coraz lepszą jakość pracy oraz przestrzeganie ustalonych norm, procedur i zasad (w tym zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy własnej).

Obszary, które zostaną poruszone i przetrenowane podczas szkolenia to: budowanie wiarygodności przełożonego w oczach podwładnych, wyznaczanie i rozliczanie zadań, delegowanie praw i obowiązków pracownikom, kierowanie konfliktem i wsparcie pracowników w rozwiązywaniu konfliktów, praktyczne wykorzystanie instrumentów motywowania pozafinansowego, budowania relacji i zaufania w zespole oraz rozwijanie kompetencji pracowników. Również podczas szkolenia rozprawimy się z mitami dotyczącymi zarzadzania ludźmi, które przeszkadzają szefom w zbudowaniu zmotywowanego, kreatywnego i pracowitego zespołu rozproszonego.


Odpowiemy sobie na pytania:
• jak wykorzystać swoje mocne strony do skutecznego kierowania zespołem rozproszonym?
• jak radzić sobie z konfliktami i brakiem dyscypliny w realizacji zadań?
• jak wpływać, motywować i inspirować podwładnych w zespole rozproszonym?
• jak delegować zadania zgodnie z procesem 10 punktowej skali delegowania?
• jak działać, aby skutecznie realizować zaplanowane cele i zamierzenia w codziennej pracy zespołu rozproszonego?
• jak radzić sobie z pokonywaniem barier komunikacyjnych i sytuacji kryzysowych w zespole rozproszonym?
• jak stymulować motywację pracowników zarówno indywidulanie jak i zespołowo?
• w jaki sposób budować ducha współpracy i zaufania w zespole?
• jak, w jakim celu i kiedy przygotować oraz przeprowadzić zebranie/odprawę/spotkanie z zespołem?
• jak wykorzystać nowoczesną technologię do komunikowania się z zespołem rozproszonym?
• jak udzielać informacji zwrotnej, konstruktywnej krytyki oraz form doceniania pracowników i zespołów?

Cele szkolenia
• dobór „właściwych ludzi na właściwe miejsca” przez kierownika do zespołu rozproszonego,
• przekazywanie odpowiedzialności i budowanie zaangażowania osób w zespole rozproszonym,
• rozpoznanie i wzmacnianie swoich cech przywódczych i menedżerskich w kierowaniu zespołem rozproszonym w różnych lokalizacjach,
• budowanie autorytetu i wykorzystanie swoich mocnych stron w kierowaniu zespołem projektowym,
• wyznaczanie celów i określanie priorytetów,
• efektywne prowadzenie zebrań i spotkań z zespołem projektowym w trakcie trwania projektu,
• doskonalenie procesu delegowania zadań i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej osobom zaangażowanym w pracę projektową,
• poznanie i wykorzystanie zasad w przewodzeniu i zarządzaniu ludźmi w zespole rozproszonym,
• zapoznanie kluczowych elementów kierowania zespołem rozproszonym,
• doskonalenie w wyznaczaniu celów i zdań podwładnym,
• rozwijanie skutecznej komunikacji z podwładnymi z wykorzystaniem technik komunikacyjnych na rzecz podniesienia efektywności działań ludzi.

Szkolenie to pozwoli odpowiedzieć m.in. na pytania:
• od czego zależy efektywność pracy zespołu?
• jak podnosić wyniki i efektywność wykorzystując pozafinansowe techniki zarządzania?
• od których umiejętności rozpocząć własne doskonalenie?

Program

1. Wstęp – rozpoczęcie szkolenia:
• przedstawienie się prowadzącego,
• podanie tematu, celów i zagadnień,
• określenie zasad pracy podczas warsztatu,
• przedstawienie się Uczestników szkolenia i ich oczekiwań,
• pytanie lub ćwiczenie otwierające, wprowadzające w temat szkolenia.

2. Czym jest zespół rozproszony?
• charakterystyka zespołu rozproszonego i różnice miedzy tradycyjnym zespołem, a rozproszonym,
• cechy, struktura i zasady funkcjonowania zespołu rozproszonego,
• relacje w zespole rozproszonym -ambicje, leki, zagrożenia, sympatie i antypatie, role zespołowe.

3. Zadania i rola kierownika w zarządzaniu na odległość:
• zakres zadań i obowiązków kierownika,
• kompetencje, doświadczenie i cechy kierownika,
• obszar odpowiedzialności kierownika,
• organizacja i planowanie oraz wyznaczanie działań na odległość,
• budowanie współpracy i relacji z pracownikami w różnych lokalizacjach,
• metody, sposoby, procedury i narzędzia komunikowania się z zespołem rozproszonym,
• jak mówić, żeby ludzie nas słuchali, jak słuchać, żeby ludzie chcieli realizować wyznaczone im cele i zadania,
• dobór kanałów komunikacyjnych do aktualnych potrzeb (odbiorcy komunikatów, zadania, miejsca pracy),
• przygotowanie i prowadzenie spotkań/zebrań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

4. Formowanie i budowanie zespołu rozproszonego:
• określenie zakresu wymagań i kompetencji od przyszłych członków zespołu rozproszonego kontekście realizowanych zadań– kogo chcę pozyskać, skąd Go wezmę, dlaczego Jego?
• pozyskanie osób/współpracowników do zespołu – rozmowy indywidualne kierownika z kandydatami do zespołu,
• sformowanie zespołu rozproszonego o określonych kompetencjach i motywacji,
• udział w pracach zespołu rozproszonego jako wyróżnienie i możliwość rozwoju kompetencji, rodzaje i struktura spotkań „twarzą w twarz” i na odległość.

5. Wyznaczanie celów i zadań przez kierownika pracownikom z zespołu rozproszonego – komunikacja z zespołem i poszczególnymi osobami:
• narzędzia wyznaczania celów podwładnym: reguła SMART i zasada WARTO - kto ma to wykonać, dlaczego on ma to wykonać, do kiedy ma to wykonać, z kim ma to wykonać, według jakich kryteriów ma to wykonać, czym ma to wykonać, czemu to służy, jak ważne to jest dla powodzenia projektu, dla zespołu, dla kierownika i dla organizacji?
• poziomy rozwoju pracowników: kompetencje i zaangażowanie – kto do czego ma być oddelegowany. Proces delegowania zadań i uprawnień,
• kompetencje transferowe vs. kompetencje do wykonania zdania,
• style zarządzania kierownika, a etapy rozwoju pracowników w zespole – zarządzanie sytuacyjne,
• komunikacja zasad kierownika projektu zespołowi projektowemu – expose do zespołu,
• postawy osób w zespole rozproszonym, kierowanie zmianą, radzenie sobie z oporem pracowników, wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi.

6. Przywództwo, czyli kierownik zespołu rozproszonego jako menedżer-przywódca:
• kierownik zespołu w roli przywódcy zespołu – cechy i umiejętności,
• rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole i z zespołem – problem, analiza, rozwiązanie, ocena. Współuczestnictwo pracowników w podejmowaniu decyzji (jak i kiedy?),
• kreatywność, improwizacja, zaangażowanie, eksperymentowanie, reakcja na zmiany,
• analiza, monitoring i kontrola działań pracowników,
• rozwiązywanie problemów w zespole - procedura,
• budowanie autorytetu w zespole – działania podejmowane przez lidera,
• cechy efektywnych zespołów projektowych,
• narzędzia skutecznego zarządzania zespołem.
• jak budować relacje z ludźmi sprzyjające osiąganiu zaplanowanych rezultatów,
• funkcje menedżerskie kierownika projektu – cele, informacja, motywowanie, rozwój i ocena.

7. Źródła władzy kierownika zespołu projektowego i optymalne ich wykorzystanie:
• władza formalna,
• władza nagradzania,
• władza karania,
• władza ekspercka,
• władza relacji.

8. Cykl komunikacyjny w kierowaniu ludźmi w projekcie – rola lidera w zarządzaniu zespołem rozproszonym:
• podstawy skutecznego przekazu informacji w projekcie, kanały komunikacyjne,
• metody prezentacji rozwiązań przed zleceniodawcą,
• rozmowa planująca,
• rozmowa monitorująca,
• rozmowa podsumowująca,
• pozytywne i negatywne elementy komunikacji wpływające na rezultat rozmowy,
• bariery komunikacyjne, czyli jak poprawić skuteczność w przekazie informacji, celów i zadań,
• budowanie i przekazywanie osobom w zespole konstruktywnej informacji zwrotnej,
• elementy asertywności w pracy kierownika – jak i kiedy warto być asertywnym?

9. Inspirowanie i motywowanie zespołu rozproszonego, czyli jak sprawić żeby ludziom „chciało się chcieć”:
• różnice między motywacją i motywowaniem,
• pozapłacowe instrumenty motywowania osób zaangażowanych w realizację projektu - narzędzia skutecznego motywowania i doceniania wysiłku i efektów,
• komunikaty motywujące i demotywujące ludzi w zespole,
• dekalog motywowania – jak motywować swoich podwładnych,
• czynniki motywujące wg. Herzberga i wg. Maslowa, które kierownik może wykorzystać do mobilizowania pracowników do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów w projekcie.
• nagrody i kary nie motywują – one demotywują ludzi – jak rywalizacja psuje współpracę i motywacje w zespole rozproszonym?

10. Motywujące rozmowy dyscyplinujące z podwładnymi, którzy nie realizują zadań, poleceń, procesów i procedur:
• kiedy, jak i po co dyscyplinować podwładnych?
• konstruowanie i udzielanie konstruktywnej krytyki podwładnym - procedura,
• rozmowa korygująca,
• rozmowa ostrzegawcza,
• rozmowa o konsekwencjach,
• rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności pracowników,
• trudne rozmowy menedżerskie przez telefon, Skype’a, telekonferencję, video konferencję.

11. Konflikt w zespole rozproszonym – kierowanie konfliktem i sytuacjami kryzysowymi przez kierownika:
• czym jest konflikt w zespole rozproszonym? – przykłady konfliktów,
• rozpoznawanie symptomów konfliktów „na odległość” – objawienie się konfliktu,
• najczęściej występujące przyczyny konfliktów w zespole,
• skuteczne metody rozwiązywania konfliktów w zespole modelowanie, przykłady, pokazanie korzyści/strat w konflikcie, inne,
• mediacje – przygotowanie i prowadzenie mediacji w konflikcie przez przełożonego,
• pozytywne i negatywne skutki konfliktu dla rezultatu działań.

12. Role zespołowe:
• rozpoznanie i wykorzystanie indywidualnych ról pełnionych w zespole,
• „właściwy człowiek na właściwym miejscu” – jak rozpoznać role zespołową i dopasować do niej poszczególne zdania w projekcie,
• test na rozpoznanie ról w zespole – wsparcie kierownika projektu w identyfikowaniu ról zespołowych.

13. Rola lidera w monitoringu i kontroli działań zespołu rozproszonego:
• poziomy i etapy kontroli,
• dobór bodźców stymulujących działanie zespołu rozproszonego „na odległość”,
• plotki, pogłoski, uprzedzenia, zmiany, nieformalne układy, „starzy – młodzi”, nieuczciwa rywalizacja, „koloryzowanie” efektów i działań, dywersje, „wciąganie do studni”, „efekt fali” w zespole rozproszonym – zagrożenia w kierowaniu zespołem rozproszonym i metody osłabiania i przeciwdziałania tego typu praktykom.

14. Zakończenie szkolenia:
• podsumowanie szkolenia,
• krótkie powtórzenie najważniejszych treści szkolenia - metoda pytań i odpowiedzi –weryfikacja stopnia realizacji celów szkoleniowych,
• wnioski końcowe i przygotowanie instrumentów kierowania zespołem w projektach unijnych do wdrożenia,
• ankiety i certyfikaty – wypełnienie i wręczenie,
• zadanie wdrożeniowe do wykonania przez kierowników w realnych warunkach pracy.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Kraków - Best Western Efekt Kraków****
Rozpoczęcie: 2019-07-08 - Zakończenie: 2019-07-09


Miejsce: Poznań - Mercure Poznań Centrum****
Rozpoczęcie: 2019-10-10 - Zakończenie: 2019-10-11

CENA standardowa:
1640 PLN + 23% VAT = 2017.2 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1440 PLN + 23% VAT = 1771.2 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.
Ostatnia aktualizacja oferty 2019-03-14 15:32:57

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io