Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Ekspert sp z o.o.

Przejdź do formularza kontaktowego

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Nowy Rok przyniósł nam szereg ważnych zmian w Prawie Zamówień Publicznych:

- Mała Nowelizacja – weszła w życie 22 grudnia 2009r. Jest to Ustawa z dnia 5 listopada 2009r. o zmianie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591)

- Duża Nowelizacja –wchodzi w życie 29 stycznia 2010r. Jest to Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 o zmianie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778).

Na szkoleniu zapoznamy uczestników z obszernymi zmianami jakie wprowadzają do systemu zamówień publicznych obydwie nowelizacje.

Program

1. Rozporządzenie w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE oraz dyrektywy 2004/17/WE.

2. Nowe zasady prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym.

3. Nowe zasady określania warunków udziału w postępowaniu oraz oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ubieganie się o zamówienie wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – nowy warunek udziału w postępowaniu.

4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia

5. Wykluczanie wykonawców. Prawomocne skazanie za przeciwko środowisku – nowa przesłanka wykluczenia.

6. Nie wykazanie się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu nowa przesłanka wykluczenia.

7. Dopuszczalność poinformowania o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia

8. Nowe terminy składania ofert.

9. Nowe zasady uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

10. Poleganie wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową i ekonomiczną wykonawcy.

11. Nowe zasady wyjaśniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Zmiany w ogłoszeniach.

13. Nowe zasady zwrotu wadium oraz wnoszenia wadium.

14. Zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybach negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki.

15. Zmiany w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy.

16. Zasady i formy udzielania zaliczek na poczet wyko­nania zamówienia.

17. Zastrzeżone usługi pocztowe w zamówieniu z wolnej ręki.

18. Zmiany w zamówieniach uzupełniających na dostawy.

19. Nowe zasady postępowania zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty.

20. Zmiany w przesłankach unieważnienia.

21. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

22. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

23. Nowe terminy i zasady zawierania umów w sprawach zamówień publicznych.

24. Podleganie unieważnieniu a nieważność umowy w kontekście zmiany nart. 140, 144 i 146 ustawy.

25. Środki ochrony prawnej po nowelizacji.

26. Zasady i terminy wnoszenia odwołania.

27. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego.

28. Zgłoszenie opozycji przeciw przystąpieniu innego wykonawcy.

29. Ponoszenie kosztów postępowania odwoławczego.

30. Skarga do sądu.

31. Zasady i terminy wnoszenia skargi.

Trenerzy prowadzący

Doświadczony wykładowca problematyki zamówień publicznych z ponad 10 letnią praktyką


Miejsce: GDYNIA
Rozpoczęcie: 2010-01-27 - Zakończenie: 2010-01-27

Cena: 390 (PLN) (zwolnione z VAT) 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Organizator: Ekspert sp z o.o.


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io