Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo

Przejdź do formularza kontaktowego

Lean Manufacturing – warsztaty, wdrożenie i rozwój


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10Opis i cele szkolenia
Celem szkolenia jest praktyczne, warsztatowe opanowanie technik, metod, jak i zapewnienie warunków wspierających wdrożenie i rozwój Lean Manufacturing. Promowane jest zastosowanie metod Lean dla redukcji strat i podnoszenia stabilności procesów. Prezentowane jest również w oparciu o praktyki consultingowe – know-how, jak realizować projekty wdrożeniowe i dalej rozwijać Lean Manufacturing np. jak ustalać priorytety, podtrzymać kreatywność i motywację. Jest do dosyć unikalne podejście do tematu, gdyż zazwyczaj szkolenia skupiają się głównie na technikach Lean, a nie też na praktyce działań wdrożeniowych, jak i podtrzymaniu efektywności zaimplementowanych technik.
Uczestnicy szkolenia w przykładach projektowych, ćwiczeniach i warsztatach opanowują między innymi: pracę Kaizen i Quick/Blitz Kaizen, metody wizualizacji, 5S/6S i Poka-Yoke, problem solving (np. 5W, 5W+1H, diagram Ishikawy i Spaghetti, 8D), Yamazumi (równoważenie obciążeń) i Heijunka (zrównoważone planowanie), JIT/JIS, SMED, TPM (autonomous maintenance, planned maintenance, OEE) , Gemba Walk, Kanban i Pull, aż do zasad użycia narzędzi informatycznych np. przy mapowaniu procesów (value stream i iGrafx). Zajęcia uczą pewnej wrażliwości w identyfikacji problemów dnia codziennego (przyczyn utraty stabilności procesów), podtrzymywania dobrych postaw i założenia, iż improvement ma być faktycznie continuous, a efekty prac Lean mają być utrzymane.
Szkolenie jest wsparte przez warsztat LEAN’uj to – jest to symulacja przegdsiębiorstwa produkcyjnego (Lego i layout przedsiębiorstwa) dająca możliwość step-by-step ćwiczenie poznawanych w trakcie zajęć kolejnych technik/metod Lean Manufacturing. Uczestnicy rekomendują w tym warsztacie możliwe do użycia techniki Lean, ustalają priorytety i obserwują na wskaźnikach wydajnościowych efekty wdrożenia swoich pomysłów. Dodatkowo, w przypadku Lean’owania również zewnętrznego łańcucha dostaw - planowane jest wykonanie warsztatu Beer Game. Celem tego war.sztatu jest redukcja nadmiernego poziomu zapasu z jednoczesną ochroną wskaźnika poziomu obsługi klienta.
Przykłady zbudowane są w oparciu o doświadczenia wyniesione z przedsiębiorstw japońskich, polskich, niemieckich i amerykańskich. Dla lepszego zrozumienia Lean Manufacturing zastosowano również porównanie względem TOC (teorii ograniczeń). W obszarze TPM występują odniesienia do dobrych praktyk Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM).

Korzyści dla uczestników
•    opanowanie w praktycznych przykładach, ćwiczeniach i w ramach symulacji - narzędzi Lean Manufacturing np. Kanban i Pull, supermarkety produkcyjne, metody wizualizacji, 5S/6S i Poka-Yoke, Yamazumi (równoważenie obciążeń) i Heijunka (zrównoważone planowanie), JIT/JIS, SMED, TPM (autonomous maintenance, planned maintenance, wskaźnik OEE),
•    uzycie metod pracy Kaizen (też Quick/Blitz), Gemba Walk, wraz z warsztatem problem solving (np. 5W, 5W+1H, diagram Ishikawy i Spaghetti, też 8D),
•    przedstawienie zasad przechodzenia od Push do Pull i podnoszenia elastyczności zasobów,
•    podnoszenie motywacji i rozwój kreatywności pracy Kaizen – konkretne metody i narzędzia motywacyjne,
•    podtrzymaniem efektów już wdrożonych usprawnień,
•    otrzymanie do użytku „Mapy Lean” (innowacyjna graficzna prezentacja powiązań między narzędziami i metodami Lean Manufacturing),
•    nabycie umiejętności zarządzania, efektywego uczestniczenia w projekcie wdrożeniowym/rozwojowym Lean Manufacturing (kierownik projektu, lider, koordynator, członek zespołu, zakres prac, priorytety),
•    opanowanie zasad prowadzenia audytu w ramach Lean Manufacturing,
•    otrzymanie do użytku metod wykorzystywanych dla ustalania priorytetów w projektach wdrożeniowych i rozwojowych Lean Manufactrung (np. poznanie metod TOC dla wsparcia zarządzania priorytetami, SPC - statystycznej kontroli procesów, …).
•    nauczenie się, jak mapować i analizować strumień wartości - analiza VSM (możliwości użycia narzędzi informatycznych przy mapowaniu procesów value stream np. iGrafx), 
•    wskazanie przykładów dobrych i błędnych praktyk we wdrożeniach Lean np. jak prowadzić obserwacje, zbierać dane bez zakłócania procesu,
•    wzrost wykorzystania potencjału wytwórczego nośników zdolności (np. maszyny, ludzie),
•    praktyczne wskazówki, jak radzić sobie z ryzykiem utraty wiedzy np. w wyniku nadmiernej rotacji pracowników,
•    wykazanie korzyści z wdrażania TPM w synergii z 5S/6S i SMED (redukcja przebrojeń) – opanowanie wskaźnika OEE i zasad rozwoju autonomous i planned maintenance, użycie zasad focused improvement.

Metody szkolenia
•    wykorzystywanie wizualizacji – zdjęć, materiałów filmowych, szablonów hal produkcyjnych/magazynów,
•    większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest na tablecie, co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelne obrazy, uzyskane tak pliki dostępne są po zajęciach z linku do dysku sieciowego,
•    przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
•    materiały zbudowane są „nadmiarowo” co daje pewną elastyczność w trakcie prowadzenia zajęć - dynamiczne dopasowywanie intensywności poszczególnych tematów,
•    w ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych” przykładów,
•    oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, warsztaty, ćwiczenia i pracę zespołów Kaizen,
•    metody coaching’u - trener zadaje pytania dotyczących opinii i refleksji uczestników, co do pomysłów/usprawnień możliwych do wdrożenia we własnej pracy.

Program

Dzień I
1. „Lean thinking” - wprowadzenie do zajęć i myślenia logistycznego/procesowego: Przedstawienie licznych analogii „z życia” aby pomóc otworzyć „serca i umysły” na potencjalne usprawnienia - analogie umożliwiają docenić techniki Lean i ich uniwersalności użycia.
• myślenie Lean - w przykładach,
• „wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie przyczyn powstawania wewnątrz firm sprzecznych celów - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań - w odniesieniu do szeroko rozumianego strumienia wartości,
• dlaczego Lean Manufacturing musiało powstać - TPS (Toyota Production System),
• definicja wartości klienta,
• 7+1 źródeł strat w spojrzeniu Lean – przykłady i identyfikacja strat,
• redukcja Push i rozwój Pull,
• continuous improvement.

2. Strategie wytwórcze, a cele Lean:
• koordynacja wdrożenia Lean dla promocji efektu synergii w kontekście celów przedsiębiorstwa,
• trzy główne strategie wytwórcze - MTO, ATO, MTS - zarządzania priorytetami projektu rozwoju Lean Manufacturing,
• silne i słabe strony wdrożeń Lean, podejście „Paretowskie” do wdrażania technik,
• wskaźnik P/D (Production do Required Delivery Time) - stabilność granicy między „niebem” Pull, a „piekłem” Push.

3. Kaizen, praca zespołowa i wdrożenie Lean: Poznajemy zasady realizacji ciągłego doskonalenia się - „Kai” „Zen” czyli zmiany na lepsze, w kierunku „dobra”.
• dlaczego ludzie są krytycznym zasobem dla wdrożenia w firmie podejścia Lean?
• pełen cykl PDCA Kaizen i Kaizen Blitz/Quick i reguły postępowania
• dlaczego też drobne usprawnienia są tak istotne?
• minimalne wymagania dla zaistnienia pracy zespołowej,
• leadership w Lean Manufacturing, ground rules i budowa systemu motywacyjnego i rozwój kreatywności zespołów Kaizen,
• paradoks Abilene - mądrzy ludzie, „nie tak mądre” organizacje?
• 14 punktów Deming’a,
• Gemba Walk i audyty zapowiedziane, jak i niezapowiedziane.

4. Warsztat Beer Game - redukcja nadmiernego poziomu zapasu i jednoczesna ochrona wskaźnika poziomu obsługi klienta.: Osiem zespołów pracuje nad poprawieniem rotacji zapasów i podnoszeniem wskaźnika poziomu obsługi klienta. Całość opracowywana jest po pierwszym dniu zajęć przez trenera i prezentowana w postaci graficznej (wykresy) na początku kolejnego dnia.
Dzień II
1. Prezentacja wyników warsztatu Beer Game – dobre praktyki, zasady pomiaru stabilności procesu:
• Yamazumi (równoważenie obciążeń) i Heijunka (zrównoważone planowanie),
• sterowanie taktem i cyklem produkcyjnym.

2. Stosowanie w pracy Kaizen twórczych metod rozwiązywania problemów: 5W, 5W+1H, Ishikawa, diagram Spaghetti i 8D.

3. Warsztat „LEAN’uj to” – utworzenie zespołów Kaizen i analiza/mapowanie strumienia wartości (VSM): Uczestnicy mapują procesy i redukują lub usuwają elementy niedodające wartości dla klienta.
• co to jest „Value Stream” i kiedy go używać?
• klasyfikacja VA, NVA i NVA-R,
• wykorzystywane symbole w mapowaniu procesów,
• wiarygodność zebranych danych - metody obserwacji, zasady pomiaru czasu, rejestracji kamerą,
• przygotowanie mapy stanu docelowego procesu,
• wsparcie informatyczne w mapowaniu procesów – możliwości iGrafx.
• Warsztat „LEAN’uj to” – symulacja procesu wytwórczego bez 5S (pomiar wskaźników wydajnościowych).

4. 5S/6S i Poka-Yoke - metody wizualizacji, wpływ wdrożenia 5S/6S na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa:
Uczestnicy na praktycznych przykładach dowiadują się do czego 5S/6S można wykorzystać i jakie błędy popełniane są przy wdrożeniach tych metod. Przypomną sobie oni również - „dlaczego mama miała rację” – trzecie S. Zespoły starają się stosować zasady Poka-Yoke czyli budować procesy trwale odporne na błędy.
• 5S/6S i jego elementy - zasady postępowania na każdym etapie prac (Sort, Straighten, Sweet, Standardize, Sustain, Safety),
• warsztatowe opanowanie każdego „S”,
• ćwiczenie - „porządek i czystość”,
• metody i techniki kontroli wizualnej dla podtrzymania funkcjonowania 5S/6S,
• zasady wdrażania 5S/6S i związek z cyklem Kaizen PDCA,
• przykłady, jak w „prosty” sposób można budować systemy odporne na błędy wprowadzane do procesu przez człowieka - Poka-Yoke.

5. Warsztat „LEAN’uj to” – symulacja procesu wytwórczego po wdrożeniu 5S/6S (pomiar wskaźników wydajnościowych). Warsztat „LEAN’uj to” – Kanban produkcyjny i transportowy (pomiar wskaźników wydajnościowych):

6. Szkolona grupa dowiaduje się jak technicznie „zasysać” – Pull, proces produkcyjny poprzez wykorzystanie kart/sygnałów Kanban - dla ruchu i produkcji. Dowiaduje się również, kiedy jest możliwe wykorzystanie tej metody dla rozwoju Pull, a kiedy należy wpierw wdrażać inne rozwiązania.
• zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania,
• warsztat produkcji samolotów – Lego i użycie Kanban (pomiar wskaźników wydajnościowych).
Dzień III
1. Warsztat „LEAN’uj to” – symulacja procesu wytwórczego po wdrożeniu One Piece Flow i komórek produkcyjnych (pomiar wskaźników wydajnościowych):
• ćwiczenie One Piece Flow – klocki Lego,
• ćwiczenia One Piece Flow – koperty,,
• uruchomienie komórek i supermarketów produkcyjnych, jak i one piece flow - warsztat „LEAN’uj to”.

2. Teoria ograniczeń (TOC/MBC) dla sterowania priorytetami – koncepcje Goldratt’a:Praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji „wąskich gardeł” i podporządkowanie organizacji firmy wskazanemu limitowi wydajności:
• różnice i podobieństwa względem Lean,
• wpływ „wąskiego gardła” na kierunek harmonogramowania zleceń,
• ilość „sztuk” w kolejce przed „wąskim gardłem”,
• przykład wykorzystanie TOC/MBC w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności produkcyjnych klientom (takt wytwórczy, a takt zamówień z rynku),
• metoda Drum Buffer Rope,
• ćwiczenie – określ najlepszą wydajnościowo sekwencję pracy.

3. Wdrożenie SMED (Single-Minute Exchange of Die) czyli zasady redukcji przebrojeń i uelastyczniania produkcji:
• redukcja czasu przezbrojenia - wdrożenie SMED (cztery główne kroki i stosowane techniki),
• zasady prowadzenia obserwacji w SMED – rejestracja video dobre praktyki,
• związek między SMED, a PDCA Kaizen,
• ćwiczenie – wskaż czasy wewnętrzne i zewnętrzne, zaproponuj usprawnienie w opisywanym case przedsiębiorstwa.

4. TPM czyli Total Productive Maintenance - eliminacja wypadków i awarii: Analiza dwóch projektów dot. wdrożenia TPM, wypadków trenera na produkcji, i kalkulacja wskaźników np. OEE.
• główne filary TPM: szkolenie operatorów, planned i autonomous maintenance, 5S/6S, Kaizen i focused improvement,
• przyczyny defektów maszyn, obserwowane parametry, metody prowadzenia obserwacji,
• weryfikacja poziomu implementacji 5S/6S, SMED,
• weryfikacja planu przeglądów, profili kompetencyjnych/uprawnień, wymogów dotyczących bezpieczeństwa,
• wskaźniki liczone w TPM z głównym naciskiem na OEE (wiarygodność i problemy z obliczaniem wskaźnika) – miejsce i sposób prezentacji wartości wskaźników,
• sens i rola audytu,
• projekt wdrożenia TPM – step by step.

5. Planowanie wdrożenia Lean Manufacturing w „pigułce”, uzupełnienie wiedzy o techniczne zasady planowania projektu. Dobre praktyki (metodyczne) w prowadzeniu projektu wdrożeniowego Lean – wymagane minimum czyli trzy główne kroki planistyczne.

6. Temat w materiałach umieszczony, jako „bonus” - w drodze do Six Sigma: Podstawowe zasady analizy Six Sigma wykorzystywanej dla usprawniania procesów.
• kiedy proces jest poza kontrolą,
• dlaczego poszukiwanie przyczyn jest ważniejsze od skutków?
• cykl prac Six Sigma DMAIC, a PDCA Kaizen,
• test jednej zmiennej,
• wykresy X-Bar, R.

7. Podsumowanie uzyskanych wyników warsztatów i samych zajęć szkoleniowych: Celebracja sukcesów i komunikacja dalszych możliwości rozwijania własnych umiejętności w obszarze Lean Manufacturing. Trener objaśnia follow-up, wskazuje literaturę, jak i wartościowe źródła w sieci:
• prezentacja "Mapy Lean",
• podsumowanie i follow-up (praca domowa),
• zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
• ankiety i sesja ocen.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Rozpoczęcie: 2020-04-22 - Zakończenie: 2020-04-24


Miejsce: Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
Rozpoczęcie: 2020-05-20 - Zakończenie: 2020-05-22


Miejsce: Gdańsk - Hotel Novotel Marina***
Rozpoczęcie: 2020-06-03 - Zakończenie: 2020-06-05

CENA standardowa:
2110 PLN + 23% VAT = 2595.3 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1810 PLN + 23% VAT = 2226.3 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Ostatnia aktualizacja oferty 2020-03-16 14:29:08

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Lean Manufacturing – warsztaty, wdrożenie i rozwój
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |