Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo

Przejdź do formularza kontaktowego

PRAWO PRACY 2020 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10

Opis szkolenia
Ideą zajęć jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, przekrojowej, kompleksowej wiedzy na temat najskuteczniejszych sposobów stosowania prawa pracy po zmianach z założeniem, iż działają oni pod presją oczekiwanej wysokiej dynamiki i samodzielności względem tempa zmian biznesowych.
Istotnym celem warsztatu jest aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych zmian prawnych, zwłaszcza nowelizacji prawa pracy, obowiązujących pracodawców w 2019 roku. Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi do praktycznego stosowania przepisów prawa pracy w ich organizacjach.
Szkolenie poprzez nacisk na wskazywanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych oraz swój elitarny charakter dostarcza – uczestnikom praktykom – nowych umiejętności stosowania prawa pracy w praktyce funkcjonowania działu personalnego oraz na samodzielnych stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, w tym HR Business Menedżerom oraz kadrze kierowniczej zarządzającej zespołem pracowniczym.
Zakres szkolenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy, obejmuje problematykę konstruowania najkorzystniejszych warunków nawiązania zatrudnienia, doboru form wynagradzania, optymalizacji kosztów pracy, skutecznego wyboru form planowania i rozliczania czasu pracy, identyfikację i rozliczanie nadgodzin, tematykę urlopów pracowniczych, obowiązków i odpowiedzialności pracownika w zatrudnieniu, środków ochrony prawnej przy rozstaniu się z pracownikiem, roszczeń ze stosunku pracy. Uwzględnia również orzeczenia sądowe oraz interpretacje urzędowe i stanowiska organów kontrolujących wskazujących rażące błędy popełniane przez pracodawców, za które grożą sankcje karne.
Zajęcia skierowane są szczególnie do menedżerów, specjalistów działów personalnych oraz pracowników działów administracji kadrowej odpowiedzialnych za dokumentowanie spraw pracowniczych, zarządzanie systemem kadrowym, tworzenie i monitorowanie wewnętrznego porządku prawa pracy oraz kadry kierowniczej odpowiedzialnej za realizację procesów pracowniczych i stosowanie prawa pracy w imieniu pracodawcy. Szkolenie ma głównie charakter warsztatowy, w którym praktycznie – na przykładach – prezentowane są zagadnienia zarządzania pracownikami i organizacją pracy.


Korzyści dla uczestników
• ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu dokumentowania umów o pracę, zwalniania pracowników, planowania i rozliczania czasu pracy i urlopów, uprawnień pracowniczych, kontroli pracy, nagradzania i karania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,
• wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe zarządzanie sprawami pracowniczymi,
• umiejętność przekształcania obowiązków nakładanych na pracodawców przez prawo pracy na regulacje wewnętrzne, a następnie na wzory postępowań,
• doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o czasie pracy,
• dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

Program

1.    Nawiązanie zatrudnienia – konstruowanie najkorzystniejszych ekonomicznie i formalnie warunków:
•    potrzebne menedżerom informacje o kandydacie do pracy przed podpisaniem umowy o pracę:
         •    pytania potencjalnego pracodawcy w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość zapytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych
•    jak wybrać najbardziej optymalną formę zatrudnienia korzystając z wachlarza rodzajów umów:
         •    dostępność i zakres stosowania umowy na czas próbny
         •    praktyczne aspekty stosowania przepisów dotyczących umów na czas określony
         •    umowy na zastępstwo po zmianach przepisów
         •    zatrudnienie w warunkach telepracy
         •    umowa na czas nieokreślony
•    ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem – co z dokumentacją w związku ze zmianą przepisów o archiwizacji
•    obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy
•    prawidłowe powierzenie pracownikowi obowiązków służbowych
•    forma dokumentowa stosunku pracy po zmianie przepisów
•    nowe zasady przechowywania dokumentacji obowiązujące od 2019 roku
•    skrócony okres archiwizacji akt pracowniczych
•    warunki korzystania z elektronicznej formy tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej

2.    Czas pracy w 2019 roku – planowanie, organizowanie, nadzór i kontrola:
•    gotowość a dyspozycyjność pracownika do wykonywania pracy
•    czym jest dyscyplina czasu pracy pracownika
•    wymiar czasu pracy w 2019 roku
•    normy czasu pracy w przyjętym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym
•    systemy i rozkłady czasu pracy
        •    podstawowy a równoważny system czasu pracy
        •    czas pracy w ruchu ciągłym
        •    czas pracy w skróconych normach czasu pracy
        •    zadaniowy / nienormowany czas pracy
        •    przerywany czas pracy
        •    system pracy weekendowej
        •     ruchomy czas pracy
        •    indywidualny rozkład czasu pracy
        •    konsekwencje wyboru systemu i rozkładu czasu pracy
•    rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku – dobowego i tygodniowego
•    przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy
•    ustalanie czasu pracy podległych pracowników w okresie rozliczeniowym, tworzenie i wprowadzanie zmian w grafikach czasu pracy (harmonogramach)
•    praca w porze nocnej
•    zarządzanie limitami nadgodzin:
        •    dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
        •    polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
        •    rekompensowanie pracy w nadgodzinach
        •       praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
•    praca w dni wolne od pracy, w niedziele i święta i ich rekompensata
•    zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, obowiązujące w 2019 roku
•    czas wliczany i nie wliczany do czasu pracy – delegacja służbowa, szkolenia obowiązkowe i rozwojowe, badania lekarskie, spotkania integracyjne
•    dyżur pracownika w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
•    czas pracy pracownika niepełnosprawnego
•    czas pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających w imieniu pracodawcy
•    czas pracy pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe za zgodą / skierowaniem pracodawcy i bez
•    obowiązek pracownika potwierdzenia obecności w pracy (lista obecności, karta zegarowa) a ewidencja czasu pracy stanowiąca podstawę wypłaty wynagrodzenia za pracę
•    jak unikać błędów w rozliczaniu czasu pracy – problemy z praktyki
•    nowe obowiązki pracodawcy dotyczące tworzenia i przechowywania dokumentacji czasu pracy
•    problematyka różnorodnych form prowadzenia dokumentacji czasu pracy

3.    Urlopy pracownicze w 2019 roku – zasady, uprawnienia, szczególne przypadki:
•    efektywne planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
•    uprawnienia pracownika do pierwszego urlopu i kolejnych
•    udzielanie urlopu bieżącego i za lata poprzednie:
        •       urlop w wymiarze podstawowym
        •    urlop w zwiększonym i zmniejszonym wymiarze
        •    urlop w dodatkowym miejscu pracy
•    konsekwencje zalegania urlopu wypoczynkowego
•    przesunięcie terminu urlopu
•    odwołanie pracownika z urlopu
•    szczególne przypadki udzielania urlopu wypoczynkowego bez wniosku pracownika ("wysłanie na urlop")
•    specyfika regulacji wewnętrznych „urlopu na żądanie”
•    wynagrodzenie a ekwiwalent za urlop
•    szczególne zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem:
        •    urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy po zmianach
        •    łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
        •    praca w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
        •    opieka nad dzieckiem do lat 14 – wymiar godzinowy, podział zwolnienia na części
•    urlopy okolicznościowe oraz całodniowe płatne i niepłatne zwolnienia pracowników od pracy
•    inne urlopy pracownicze – bezpłatne (obligatoryjne i fakultatywne), szkoleniowe i dodatkowe
•    skuteczność wnioskowania pracowników o poszczególne urlopy pracownicze

4.    Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych; wyłączenia odpowiedzialności w szczególnych przypadkach:
•    kontrola zwolnień lekarskich prowadzona przez pracodawcę – uprawnienia, obowiązki
•    uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli ewidencji czasu pracy

5.    Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w stosunkach pracy:
•    nowe wymogi i sankcje dla pracodawców i działów HR w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników i ich rodzin oraz współpracowników
•    praktyka wypełniania obowiązków pracodawcy:
        •    prawidłowego zatrudniania pracowników
        •    organizowania i kierowania procesem pracy
        •    ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
        •    wyłączenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP
        •    zapewnienia socjalnych potrzeb pracowników
        •    konsekwencje wzrostu odpisu na ZFŚŚ
•    odpowiedzialność pracodawcy i konsekwencje prawne naruszeń na terenie zakładu pracy przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych
•    zabezpieczenie interesów pracodawcy przez stosowanie monitoringu – wizyjnego, poczty elektronicznej, GPS
•    kontrola miejsc pracy, kontrola osobista, stanu trzeźwości a nowe wymogi ochrony dóbr osobistych pracownika
•    procedury kontroli pracowników – zakres, tworzenie i wdrażanie
•    pracodawca wobec roszczeń pracownika ze stosunku pracy

6.    Obowiązki i odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji:
•    dyspozycja i podporządkowanie
•    lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej
•    obowiązek dbałości o dobro pracodawcy
•    obowiązek ochrony i konsekwencje przetwarzania danych osobowych
•    należyta staranność
•    odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna:
        •    pwymogi formalne udzielenia kary porządkowej
        •    sprzeciw od kary porządkowej
        •    uznanie kary porządkowej za niebyłą
        •    kara dyscyplinarna po postępowaniu dyscyplinarnym lub bez
•    odpowiedzialność materialna i warunki jej stosowania:
        •    za szkodę wyrządzoną pracodawcy
        •    za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia
        •    wina umyślna i nieumyślna pracownika

7.    Dyscyplinowanie pracowników:
•    prawne podstawy stosowania kontroli jako jedno z uprawnień kierowniczych pracodawcy
•    wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia i możliwe skutki prawne odmowy)
•    dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, scenariusz rozmowy dyscyplinującej
•    prawne aspekty oceny podwładnych

8.    Zmiana warunków zatrudnienia pracownika – stała i czasowa:
•    czasowa zmiana stanowiska lub miejsca pracy poleceniem służbowym
•    zmiana umowy o pracę w ramach porozumienia stron / wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy

9.    Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę:
•    jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
•    kodeksowe i pozakodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy:
        •    na mocy porozumienia stron
        •     za wypowiedzeniem jednej ze stron
        •    bez wypowiedzenia
        •    wypowiedzeniem zmieniającym
•    z przyczyn niedotyczących pracownika
•    okresy wypowiedzenia
•    jakie obowiązują a jakie wybrać terminy wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy
•    kiedy stosować skrócony okres wypowiedzenia oraz zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
•    czym jest ochrona ogólna i ochrona szczególna zatrudnienia, w tym m.in:
        •    ochrona pracownicy w ciąży, pracownika niepełnosprawnego, pracownika młodocianego, pracownika-rodzica, pracownika-opiekuna
        •    wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika
•    kiedy i w jakiej wysokości stosować odprawy i odszkodowania pieniężne, wyłączenia z obowiązku wypłat
•    przyczyny i uzasadnienie wypowiedzeń:
        •    negatywna ocena pracy
        •    utrata zaufania
        •    działalność konkurencyjna
        •    przyczyny niezawinione
        •    uwzględnianie interesów pracodawcy
•    świadectwo pracy na nowych zasadach
•    terminy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

10.    Konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku.

11.    Zmiany w wypłacie wynagrodzenia od 2019 roku:
•    wypłata na rachunek bankowy pracownika
•    dokonywanie potrąceń z tytułu alimentów
•    ograniczenia w potrąceniach z wynagrodzenia zleceniobiorcy

12.    Przygotowanie, organizacja i zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Kraków - Hotel Best Western Premier****
Rozpoczęcie: 2020-06-04 - Zakończenie: 2020-06-05


Miejsce: Wrocław - Hotel Ibis Styles Wrocław***
Rozpoczęcie: 2020-10-22 - Zakończenie: 2020-10-23


Miejsce: Zakopane - Hotel Mercure Kasprowy***
Rozpoczęcie: 2020-12-10 - Zakończenie: 2020-12-11

CENA standardowa:
1390 PLN + 23% VAT = 1709.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1190 PLN + 23% VAT = 1463.7 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 


Ostatnia aktualizacja oferty 2020-03-16 14:28:07

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: PRAWO PRACY 2020 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io