Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Lean SIX SIGMA – Black Belt


Terminy szkolenia
XX Jesień Poznań Edycja
11-13 marca 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum**** 
2-3 kwietnia 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
16-17 kwietnia 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
14-15 września 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
5-6 listopada 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****

XX Jesień Warszawa edycja
6-8 maja 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
28-29 maja 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
18-19 czerwca 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
17-18 września 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
8-9 października 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***

20'Jesień'Warszawa
6-8 maja 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
28-29 maja 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
18-19 czerwca 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
17-18 września 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
8-9 października 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***

21'Wiosna'Warszawa
2-4 września 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
24-25 września 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
29-30 października 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
11-12 lutego 2021r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
4-5 marca 2021r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***


Opis szkolenia i cel

BLACK BELTS (Czarne Pasy) czyli liderzy zespołu Lean Six Sigma, są ekspertami wspierającymi i stymulującymi pracę zespołów projektowych. Przechodzą ponad 120 godzin szkoleń, podzielonych na partie tygodniowe i rozłożonych w ciągu trzech-czterech miesięcy. W trakcie intensywnych warsztatów technicznych zapoznają się z metodyką DMAIC, przydatnymi narzędziami statystycznymi oraz rozwijają swoje umiejętności kierowania zespołem i zarządzania projektem. Działają zespołowo, pełnią funkcję liderów zmian, koordynują pracę Green Belts. Odpowiadają za budowanie struktury Lean Six Sigma w organizacji.

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC/DMADV przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, gdzie poza umiejętnością skutecznego stosowania metody DMAIC lub DFSS, istotna jest umiejętność budowania i prowadzenia zespołu projektowego LSS. Prowadzenie projektu Lean Six Sigma wymaga od kandydata na Black Belt’a umiejętności podejmowania taktyk i strategii prowadzonych zmian z wykorzystaniem potencjału podległego personelu.

Absolwenci kursu Lean Six Sigma Black Belt pełnią funkcję liderów we wprowadzaniu kultury Lean Six Sigma w organizacji, poprzez opracowanie planu propagowania podejścia LSS wśród personelu firmy.

Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami. Każdy z uczestników szkolenia wybiera dwa problemy ze swojego otoczenia nad którymi będzie pracował równolegle z postępem szkolenia. Jest to nieodłączny element szkolenia, na każdej sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i główne obszary do poprawy.

Przećwiczenie podstawowych narzędzi Lean Six Sigma na przykładzie własnych projektów, stanowi podstawę do uzyskania certyfikatu.

Dla tych uczestników, którzy są już zaangażowani w prace, projekt:

powinien dotyczyć istotnego problemu,
problem powinien być widoczny w istniejącym procesie, który można obserwować,
nie ma rozwiązania na wskazany problem (jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź),
szacunkowe oszczędności/koszty związane z problemem powinny być istotne z punktu widzenia organizacji (reguła B/C w czasie zdefiniowanym przez organizację)

Korzyści dla uczestników

Korzyści:
Pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma,
praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach DMAIC/DFSS,
poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,
poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji,
praktyczność w stosowaniu Lean Six Sigma,
wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach,
prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa,
poznanie narzędzi Lean Six Sigma na poziomie pozwalającym na implementację podejścia w zakładzie,
nabycie umiejętności zastosowania narzędzi w podejściu DMAIC/DFSS,
poznanie metod analizy danych i problemów,
skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych) w ramach współpracy ze sponsorami lub członkami zespołu projektowego (Green Belt Lean Six Sigma).

Metody szkolenia

Metody treningowe:
Szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny, tj. Prowadzący dostosowuje poziom szczegółowości oraz rodzaj poruszanych zagadnień zgodnie z poziomem doświadczenia uczestników szkolenia, koncentrując się na praktycznej stronie poruszanych zagadnień.
Materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case study.
Po każdej logicznej części teoretycznej jest blok ćwiczeń. Opracowane prezentacje multimedialne będą wzmacniały przekaz wiedzy, wyniki ćwiczeń prezentowane na ekranie umożliwią utrwalenie zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy.
CERTYFIKACJA

Certyfikat tytularny (fakultatywny) jest zgodny z wymaganiami standardu: ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement - Six Sigma; Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation

Warunki uzyskania certyfikatu LEAN & SIX SIGMA Black Belt wydanego przez Progress Project:

ukończenie 2 projektów realizowanych w trakcie szkolenia i przesłanie pełnej dokumentacji, maksymalnie do 6 miesięcy od ukończenia szkolenia,
szczególnej ocenie podlegać będzie praktyczne zastosowanie jednej z metod DMAIC, DMADV, DFSS oraz umiejętność prowadzenia podległego zespołu,
w fazie doskonalącej projektu (IMPROVE/DESIGN) należy wykazać zastosowanie jednego z narzędzi podejścia Lean Thinking (Lean Toolbox) – warunek dla komponentu tytularnego LEAN & Six Sigma,
opracowanie programu propagowania podejścia LSS w zespole/organizacji,
obrona projektu,
rozwiązanie zadania egzaminacyjnego – Analiza danych,
obrona projektu odbywa się poprzez e-konsultacje.
UWAGA!

Warunkiem wzięcia udziału w kursie na poziomie Black Belt, jest zakończenie wybranego kursu (dowolna lokalizacja) na poziomie 2 Green Belt Lean Six Sigma.

Czas trwania
112 godzin dydaktycznych - 14 dni

Program

POZIOM I: Yellow Belt


SESJA 1: DNI 1-3

Wstęp do Six Sigmy
Istota podejścia Lean + Six Sigma
Fazy metody Six Sigma DMAIC
Struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB
DMAIC: Faza DEFINE
Orientacja na klienta, głos klienta - VOC
Określenie problemu
SIPOC – VOP
Matryca C&E
Straty w procesach COPQ
Miary jakościowe VOC<=>VOP
Ludzie – procesy - cele
Model procesu - 7M
Problem statystyczny y=f(x)+ε
Karta projektowa
Lista kontrolna fazy Define
DMAIC: Faza MEASURE
Miary jakości: CTQ/CTB
Typy miar: dyskretne/ciągłe
Plan zbierania danych
Wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R
Obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk
Lista kontrolna fazy Measure
Ćwiczenia praktyczne - konsultacja.
Karta projektu
SIPOC + CTQ/CTB
Macierz C&E
Analiza związku przyczynowo-skutkowego ISHIKAWA/5Why
Plan zmiany


POZIOM II: Green Belt

SESJA 2A: DZIEŃ 4-5

Powtórka zagadnień z poziomu – Yellow Belt
DMAIC: Faza ANALYZE
Skrzynka narzędziowa Problem Solving/Process Improvement
Definiowanie głównych przyczyn problemu
Pogłębiona analiza procesu - 5why/5W1H
Mapowanie procesu - VSM, Flow diagram
Analiza przepływu wartości - TOC
Analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri
Charakterystyka populacji: Statystyki
Charakterystyka populacji: Rozkłady
Charakterystyka populacji: Przedziały ufności
Wnioskowanie: Hipotezy
Wnioskowanie: Analiza wariancji
Wnioskowanie: Analiza zależności regresji i korelacji
Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA
Weryfikowanie głównych przyczyn
Lista kontrolna fazy Analyse


SESJA 2B: DZIEŃ 6 Zdalnie – konsultacje projektowe

Praca zdalna z trenerem. 1 godzina sesji odbyta pomiędzy sesjami. Głównie omówienie działań i kierunku pracy własnej w projekcie.SESJA 3A: DZIEŃ 7-8

DMAIC: Faza IMPROVE
Generowanie rozwiązań
Stosowane praktyki LEAN Toolbox
Planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA
Wybór rozwiązań – metoda planowania PDPC
Plan wdrożenia - zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami - pola sił
Lista kontrolna fazy Improve
DMAIC: Faza CONTROL
Dokumentowanie zmian - SOP
Monitorowanie procesu - SPC
Przekazywanie odpowiedzialności - RACI
Plan kontroli procesu - CPP
Lista kontrolna fazy Control
Prezentacja projektu GB – dla chętnych
Test wiedzy
Podsumowanie szkolenia


SESJA 3B: DZIEŃ 9 Zdalnie – konsultacje projektowe

Praca zdalna z trenerem. 1 godzina sesji odbyta pomiędzy sesjami. Głównie omówienie działań i kierunku pracy własnej w projekcie.OBRONA PRACY POZIOM GREEN BELT – CERTYFIKACJA – do 3 miesięcy po ukończeniu kursu

Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy on-line.


POZIOM III: Black Belt

SESJA 4A: DZIEŃ 10-11

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 40:60.

Powtórka wiadomości z poziomu LSS Green Belt,
Modele doskonalenia Lean Six Sigma
Różnice w metodach: DMAIC, DfSS, DCOV, DMADV, DMEDI
Elementy składowe 5 faz (DMAIC/DMADV)
DMADV: Faza DEFINE
Narzędzia stosowane w projektach DMADV (karta projektu, CTQ/CTB, QFD, Kano)
Projekt 2: Tworzenie i wybór planu doskonalenia: Define (DMAIC ⇔ DMADV)
DMADV: Faza MEASURE
Narzędzia stosowane w projektach DMADV (G&G, Sigma Level/DPMO)
Projekt BB: Przygotowanie planu zbierania danych oraz założeń: Measure DMADV)
DMADV: Faza ANALYZE
Narzędzia stosowane w projektach DMADV (C&E, statystyka opisowa, analiza graficzna, regresja logistyczna, testy statystyczne, korelacja i regresja, przedziały ufności)
Projekt BB: Analiza oraz formułowanie opisu danych w projekcie jako wstęp do zmiany Analyse


SESJA 4B: DZIEŃ 12 Zdalnie – konsultacje projektowe

Praca zdalna z trenerem. 1 godzina sesji odbyta pomiędzy sesjami. Głównie omówienie działań i kierunku pracy własnej w projekcie.SESJA 5A: DZIEŃ 13-14

Równolegle z realizacją części wykładowej dokonywany jest przegląd projektów uczestników w ramach konsultacji w proporcji 30:70.

Zasady Deminga/Strategie doskonalenia P.Scholtes’a
metoda 5 kroków dla zarządzania i doskonalenia codziennej pracy
metoda 7 kroków dla rozwiązywania problemów
główne składniki udanych działań doskonalących
DMADV: Faza DESIGN/VERIFY
Narzędzia stosowane w projektach DMADV (DOE, FMEA, SPC, TRIZ)
Projekt BB: Prezentacja założeń oraz planu prowadzonych prac Design/Verify (DMADV)/li>
Racjonalność ekonomiczna podejmowanych inicjatyw (B/C, ROI)
Zarządzanie zespołem projektowym – przywództwo LSS BB
Narzędzia informatyczne stosowane w podejściu Lean Six Sigma
Prezentacja projektu BB
Test wiedzy - poziom Black Belt
Podsumowanie szkolenia


SESJA 5B: DZIEŃ 15 Zdalnie – konsultacje projektowe

Praca zdalna z trenerem. 1 godzina sesji odbyta pomiędzy sesjami. Głównie omówienie działań i kierunku pracy własnej w projekcie.


OBRONA PRACY - POZIOM BLACK BELT – CERTYFIKACJA – do 6 miesięcy od zakończenia szkolenia

Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy on-line.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Rozpoczęcie: 2020-05-06 - Zakończenie: 2020-05-08


Miejsce: Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Rozpoczęcie: 2020-09-02 - Zakończenie: 2020-09-04

CENA standardowa:
9900 PLN + 23% VAT = 12177 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
8400 PLN + 23% VAT = 10332 PLN

Ostatnia aktualizacja oferty 2020-03-16 14:43:45

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Lean SIX SIGMA – Black Belt
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io