Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Zarządzanie ryzykiem w procesie budowlanym z elementami TOC- 2-dniowe warsztaty praktyczne.


Serdecznie zapraszamy do udziału szkoleniu: Zarządzanie ryzykiem w procesie budowlanym z elementami TOC- 2-dniowe warsztaty praktyczne. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Zarządzać ryzykiem to świadomie i skutecznie zwiększać bezpieczeństwo osiągnięcia celów projektu budowlanego. Zarządzanie projektami sprowadza się do zarządzania szansami. To zdolność wykorzystywania szans, zmniejszania zagrożeń i osiągania optymalnych rezultatów. To przemyślane i zaplanowane działania wyprzedzające, a nie reagowanie na coś, co już się wydarzyło. To szkolenie daje możliwość poznania prewencyjnych metod podejścia do zagrożeń i szans w procesie realizacji projektu budowlanego. Podejścia opartego na jasnym rozumieniu wielkich możliwości, jakie dają zarówno jakościowe, jak i ilościowe metody zarządzania ryzykiem. Zostało to przygotowane z punktu odniesienia wykonawcy projektu budowlanego i jego oczekiwań w zakresie sukcesu realizacyjnego. W metodyce zarządzania ryzykiem, przyjęto dla potrzeb tego szkolenia – zestaw procedur i narzędzi zawartych w teorii ograniczeń. Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z metodami identyfikacji wąskich gardeł i zarządzania nimi, zaprezentowaną na konkretnych przykładach. Celem szkolenia jest także zapoznanie uczestników z metodami zarządzania procesem realizacyjnym w oparciu o metodę „Werbel-Bufor- w jej uproszczonej wersji - S-DBR. Podczas szkolenia zostanie przedstawiona uczestnikom zupełnie nowa koncepcja podejścia do budowlanego procesu inwestycyjnego, zorientowana na skrócenie czasu i poprawę efektu finansowego, osiągnięta dzięki wykorzystaniu metody łańcucha krytycznego.. Na konkretnych przykładach pokażemy, dlaczego czas i koszt stanowią często „walczące” z sobą kategorie oraz jak temu skutecznie zapobiegać?. Celem praktycznym szkolenia jest; prezentacja zsynchronizowanego systemu zarządzania ryzykiem uwzględniającego: model organizacyjny zapewniający hierarchicznie uporządkowany i drożny przepływ informacji od Zarządu do realizatorów w relacjach zwrotnych. Uczestnicy szkolenia poznają i opanują umiejętności, wdrożenia standardów zarządzania ryzykiem, oceny, monitoringu i rozliczania końcowego osiągniętych efektów. Zostanie to przedstawione w ścisłym związku ze specyfiką branży budowlanej, przy uwzględnieniu w sposób kompleksowy cech charakterystycznych poszczególnych obszarów działania. Dotyczy to w szczególności pozycji i warunków funkcjonowania firmy na rynku budowlanym oraz specyfiki prawnej, organizacyjnej i finansowej.

Grupa docelowa:
Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem podczas realizacji procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

Cel szkolenia:
• Wiodącym celem tego szkolenia jest zrozumienie roli ryzyka w zarządzaniu, będące pierwszym krokiem do zarządzania nim. Osiągnięte to zostanie, poprzez zaprezentowanie studiów przypadków i przekonanie uczestników szkolenia o konieczności posiadania świadomości istnienia ryzyk i umiejętności oceny ich wpływu na prowadzoną działalność. Celem równie istotnym jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących, sprawnego zapobiegania ryzykom negatywnym i wykorzystywanie potencjału, jakie niosą ryzyka pozytywne. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, dotyczącą zagrożeń na etapie; uczestniczenia w przetargach, projektowaniu, realizacji i rozliczenia projektów budowlanych oraz poprzez praktyczne ćwiczenia, umiejętność skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom, co stanowi praktyczny cel tego szkolenia,
• Realizacja celów szkolenia, nastąpi poprzez prezentację zsynchronizowanego systemu zarządzania ryzykiem uwzględniającego:
-Model organizacyjny zapewniający hierarchicznie uporządkowany i drożny przepływ informacji od inwestora, projektanta do realizatora i grupy nadzorującej w relacjach zwrotnych,
-przygotowanie zaplecza kadrowego do wdrożenia, oceny, monitoringu i rozliczania końcowego w tym także rozliczenia roszczeń, czyli zasad wdrożenia tzw. Claim Management,
-Uczestnicy warsztatów poznają elementy rozwiązania Łańcuch Krytyczny w inwestycjach budowlanych. Zdobędą taką wiedzę poprzez uczestniczenie w ćwiczeniach prezentujących główne koncepcje rozwiązań zawartych w TOC. Przećwiczone zostaną także, praktyczne wskazówki ułatwiające wdrożenie Łańcucha Krytycznego na konkretnych przykładach.
• Istotą metodyki szkolenia, jest kilkuetapowy przegląd, zaczynający się od ogólnego spojrzenia na projekt w chwili jego rozpoczęcia i przechodzący do wyzwań związanych z oceną zagrożeń i szans, powtarzaną cyklicznie w czasie trwania projektu. Materiały szkoleniowe zawierają również obszerne materiały źródłowe dodatkowo objaśniające każdy moduł szkolenia,
• Pozwoli to poznać nowe rozwiązania, które można stosować w kolejnych realizacjach inwestycyjnych a także następstwa i korzyści wynikające z prawidłowego zarządzania ryzykiem w projekcie. 

Program

Program szkolenia:

Dzień I
1.Wprowadzenie:
• Podstawy zarządzania ryzykiem – trochę historii zarządzania ryzykiem i czy to, co mamy do dyspozycji dzisiaj, może nas zadowalać?
• Definicja i właściwości „ryzyka” – różne „szkoły” – różne spojrzenia
• Elementy, czynniki i obszary ryzyka,
• Wprowadzenie do Teorii Ograniczeń i jej związek z zrządzaniem ryzykiem
• historia i założenia TOC,
• pięć kroków skupienia,
• co jest największa przeszkodą w stosowaniu teorii ograniczeń?
• Studia przypadków
2. Elementy składowe zarządzania ryzykiem budowlanym,
• Ryzyka poszczególnych etapów:
• Obszary ryzyka prawnego, finansowego, proceduralnego i operacyjnego w projekcie budowlanym – teoria i rzeczywistość
• Typy ryzyka - ogólna charakterystyka obszarów ryzyka w projekcie budowlanym – ryzyka typowe i specyficzne
• Identyfikacja – rozpoznanie – sporządzenie listy ryzyk w projekcie, określenie zasad monitorowanie rezultatów,
• Ćwiczenie: Ryzyka typowe
• Moderacja ćwiczenia przez prowadzącego w zakresie:
• Prekwalifikacji i przetargów – najczęstsze błędy,
• Umowy o roboty budowlane – pułapki i niedokładności w treści umów ( procedury zmian, waloryzacji i arbitrażu – rozwiązania prawne i organizacyjne, relacje inwestor – wykonawca w orzeczeniach i wyrokach sądowych – skutki praktyczne),
• Test: „Twoja postawa negocjacyjna”
3. Kontynuacja ćwiczenia: ryzyka typowe
Tzw. „wykonawczy” projekt budowlany – błędy przedmiaru, projektu i kosztorysu - skutki,
• Organizacja budowy – przejęcie placu budowy,
• Przygotowanie placu budowy,
• Harmonogramy i etapowanie budowy,
• Kontrola i aktualizacja organizacji prac budowlanych (aktualizacja harmonogramów, monitorowanie statusu wypłacalności inwestora, źródła konfliktów z przedstawicielami inwestora),
• Odbiory częściowe etapów i robót elementów „zakrywanych” oraz odbiór końcowy robót na wykonanych obiektach budowlanych ( ryzyka wybranych procedur),
Przekazanie (przyjęcie) obiektów budowlanych do użytkowania ( monitorowanie roszczeń wykonawcy – Claim Management),
4. Ryzyka osobowe, losowe i technologiczne:
• Ryzyko zawodowe – Karty ryzyka zawodowego w budownictwie – studia przypadków
• Elementy ryzyka katastroficznego,
• Ryzyko w inwestycjach w infrastrukturę techniczną,
• Ryzyko korupcji,
Metody identyfikacji i pomiaru ryzyka
• Zasady i pułapki identyfikacji
• Szukanie ryzyk w przeszłości i przyszłości
• SWOT w rachunku dla szans tradycyjnych i ubocznych
• Burza Mózgów i praca zespołowa, dobór zespołu
• Listy Kontrolne i metody audytu – mapa ryzyka
• Bazy ryzyk
• Szacowanie ryzyka w budownictwie,
• Prawdopodobieństwo, skutki, odległość ryzyka,
• Ćwiczenie: szacowanie ryzyka
5. Planowanie reakcji na ryzyka z wykorzystaniem teorii ograniczeń:
• Strategie reakcji na ryzyka dla szans i zagrożeń,
• Akceptacja ryzyka,
• Unikanie ryzyka,
• Łagodzenie ryzyka,
• Zmniejszanie prawdopodobieństwa,
• Zmniejszanie skutków,
• Przeniesienie,
• Tworzenie rezerw,
• Ćwiczenie: analiza i reakcja na ryzyko – plan zarządzania ryzykiem

Dzień II
• Ścieżka krytyczna i łańcuch krytyczny – wprowadzenie
• Ćwiczenie: łańcuch krytyczny w inwestycji budowlanej
1. Kontynuowanie ćwiczenia: Łańcuch krytyczny z moderacją prowadzącego w zakresie:
• Monitorowania i kontroli reakcji na ryzyka,
• Realizacji strategii reakcji,
• Planów awaryjnych i działań improwizowanych,
• Ponownej analizy ryzyka,
• Przykłady oprogramowań wspomagających zarządzanie ryzykiem
2. Menadżer ryzyka na placu budowy:
• Pozycja i zadania Menadżera ryzyka w procesie realizacji projektu budowlanego,
• 10 najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu ryzykiem,
• Jakie błędy popełnia najczęściej wykonawca w zarządzaniu ryzykiem?
• Test: „Twoje umiejętności decyzyjne”
3. Ryzyko niewykorzystanych szans,: Claim Management, – czyli co się nam należy i jak to uzyskać od inwestora:
• Rozwiązania organizacyjne odnośnie efektywnego dochodzenia roszczeń,
• Analiza i identyfikacja potencjału dodatkowych roszczeń na podstawie bieżącej dokumentacji projektu i faktycznego zakresu realizacji prac budowlanych,
• Koordynacja tworzenia i składania dodatkowych roszczeń,
• Zasady i procedury negocjacji ze inwestorem odnośnie przeforsowania dodatkowych roszczeń,
4. Zakończenie szkolenia:
• Podsumowanie szkolenia,
• Wytyczenie obszarów do pracy.
• Sesja informacji zwrotnej. 

Zdobyta wiedza

Korzyści dla uczestników:
Szkolenie poprzez prezentację Power-point, omawianie studiów przypadków, zestaw ćwiczeń i testów pomoże zdobyć wiedzę oraz umiejętność w zakresie:
• Wykorzystania metodyki praktycznego procesu zarządzania ryzykiem w projekcie,
• Rozpoznawania zagrożenia i szans oraz oceniania ich względnej i bezwzględnej wartości w projekcie,
• Kontrolowania różnego typu ryzyk, w tym ryzyk specyficznych dla projektów realizowanych w sektorze budowlanym przy zastosowaniu odpowiednich strategii, procedur i oprogramowań wspomagających. ( w tym: TOC, procedury FIDIC, Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego)
• Przezwyciężania psychologicznych barier zarządzania ryzykiem,
• Kierowniczego podejścia do zagadnień ryzyka w projektach – problematyka tzw. całościowego spojrzenia na ryzyko w firmie w związku z realizowanymi projektami,
• Uwzględniania zdobytych doświadczeń w zakresie zagrożeń i szans, w planie kolejnego projektu.

Oznacza to konieczność udzielenie odpowiedzi, między innymi na następujące pytania:
• Jaki jest charakter tych ryzyk i ich specyficzne rodzaje związane z sektorem budowlanym?
• W jakich występują obszarach, jak jest i waga i prawdopodobieństwo wystąpienia?
• W jaki sposób dokonać ich identyfikacji i oceny płynących z nich zagrożeń?
• Jak zbudować „bariery ochronne” i jak zarządzać skutecznie tymi rodzajami ryzyka?

To tylko część pytań, na jakie uczestnicy tego szkolenia otrzymają odpowiedź. 

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Włodzimierz Gawroński
Specjalizacja trenerska:

Problematyką prawa wodnego, drogowego oraz prawa budowlanego zajmuje się od kilkunastu lat.
Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży budowlanej, zarówno jako konsultant jak tez w roli szkolącego trenera. Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi: Centrum Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorował kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie dotyczące inwestycji budowlanych - szkolił wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie prawa budowlanego w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych. Wielokrotnie szkolił pracowników Biura Pełnomocnika Rządu ds. „Programu Ochrony Dorzecza Górnej Wisły przed powodzią” w zakresie przygotowania szczegółowego projektu realizacji tego Programu.


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2017-10-23 - Zakończenie: 2017-10-24


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2017-11-30 - Zakończenie: 2017-12-01

Cena: 1390 (PLN) + 23% VAT = 1709.7 PLN

UWAGA

Inwestycja:
1390.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1750 zł netto (+23% Vat)
Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1690 zł netto (+23% Vat) 

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).


Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.  
Ostatnia aktualizacja oferty 2017-05-18 13:44:44

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w procesie budowlanym z elementami TOC- 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: PortalSprzedazy.pl | trainingplanet.pl | tomCRM | tomDMS.pl | tomSRS.pl | boardroom.io | tomhrm.com