Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 - pra Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 - praktyczne warsztaty komputerowe. 

 

STRONA SZKOLENIA: http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/?task=details&id=62

 

Grupa docelowa:

 

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), prowadzących kontrole powyższych projektów oraz pozostałych osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania i kontroli projektów unijnych.

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat rozliczania i kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, wskazanie najczęstszych problemów kontrolera i błędów popełnianych przez

beneficjentów, a także przekazanie cennych wskazówek pomocnych w prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).


 

Program

Program szkolenia:

 

Dzień I

1.Ogólne zasady rozliczania projektów POKL.

2.Wymogi w zakresie informatycznego systemu finansowo-księgowego.

Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.

Odrębny system księgowy.

Odrębny kod księgowy.

Zmiany w polityce rachunkowości.

Zakres danych na potrzeby rozliczania projektu.

3.Zasady konstruowania i rozliczania budżetu POKL.

Koszty bezpośrednie.

Koszty pośrednie.

4.Dokonywanie zmian w budżecie projektu.

Zmiany wymagające aneksu do umowy.

Zmiany nie wymagające aneksu do umowy.

5.Rozliczanie i dokumentowanie kosztów bezpośrednich.

Koszty zarządzania projektem.

Koszty wynagrodzenia personelu.

Ćwiczenie praktyczne – określanie wartości kosztów wynagrodzenia pracowników w projekcie.

Koszty usług zleconych.

Koszty związane z cross-financingiem.

Rozliczanie wkładu niepieniężnego.

Rzeczowego.

Amortyzacji.

Świadczeń wolontariuszy.

6.Rozliczanie i dokumentowanie kosztów pośrednich.

Ćwiczenie praktyczne – określanie wartości kosztów pośrednich w projekcie.

7.Zasady wypełniania wniosku o płatność.

Omówienie poszczególnych elementów wniosku o płatność.

Ćwiczenie praktyczne – określanie finansowego postępu w realizacji projektu.    

8.Zasady funkcjonowania Generatora Wniosków Płatniczych.

Wypełnianie wniosku.

Zapisywanie wniosku.

Tworzenie plików PDF.

9.Warsztat – wypełnianie wniosku o płatność na podstawie studium przypadku.


Dzień II 

1.Warsztat – wypełnianie wniosku o płatność na podstawie studium przypadku (Cd).

2.Warsztaty – Prezentacja i omówienie wyników pracy w grupach.

3.Dyskusja moderowana  - błędy i trudności w pracy generatora wniosków płatniczych.

4.Procedura weryfikacji wniosku o płatność.

Okresowe wnioski o płatność.

Końcowe rozliczenie projektu.

Rozliczanie nieprawidłowości i korekt.

5.Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność.

6.Kontrola projektów.

Rodzaje kontroli.

Przebieg kontroli.

Informacja pokontrolna.

7.Podsumowanie warsztatów szkoleniowych, wnioski końcowe.


Informacje organizacyjne:

 

 
-szkolenie trwa 2 dni (16h);

-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00;

-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;

-w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

 


Inwestycja:


1250zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

-cena zawiera:

-uczestnictwo w szkoleniu,

-materiały dydaktyczne,

-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

-konsultacje poszkoleniowe

-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Zgłoszenie:

 

 
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf  lub word  a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

 

 

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA:

 

 
http://www.szkolenia-semper.pl/images/stories/formularz-zgloszenie-szkolenie-otwarte.pdf

 


Kontakt:

 

 
Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

tel:(61) 8102 194 lub 508 393 926

 


Uwaga:

 


Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Zdobyta wiedza

Korzyści dla użytkowników:

 

Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):

*w zakresie kwalifikowania kosztów projektów w ramach dotacji;

*w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji;

*w zakresie księgowości w ramach rozliczania dotacji.

Otrzymane certyfikaty


Certyfikat SemperOferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Trener:

Specjalizacja trenerska:

 

Fundusze Unii Europejskiej – tworzenie, zarządzanie i rozliczanie projektów.

Pomoc publiczna.

Programy i strategie rozwoju lokalnego i regionalnego.

Kompetencje:

 

Wykształcenie wyższe (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii, Akademia Rolnicza w Poznaniu, magister inżynier rolnictwa, Uniwersytet Stanowy w Wisconsin, La Crosse, USA Certyfikat).

Trener kluczowy certyfikowany Europejskiego Funduszu Społecznego od marca 2007r.

Ekspert powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinach: wsparcie pośrednie przedsiębiorstw, pomoc publiczna i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw. 

Znajomość technik prezentacji i wystąpień publicznych.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 
Ekspert ds pomocy publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile, Kaliszu i Koninie trener kluczowy.

Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze Dwa Mosty (Lokalna Grupa Działania) – Wiceprezes Zarządu.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie – kierownik Zespołu Doradztwo i Szkolenia.

 

 

Wybrane projekty:

 

 
Udział jako trener w projekcie szkolenia konsultantów Punktów Konsultacyjnych w zakresie Pomoc Publiczna oraz Przygotowanie projektów UE , 03/2009 do 01/2010.

Udział jako trener w projekcie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów „Fundusze Europejskie – Skorzystajmy z tej szansy” 02-03/2009.

Udział jako trener w projekcie Turystyka Wspólna Sprawa, województwo kujawsko-pomorskie, 09/2006.

Szkolenie dla pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa na temat pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację, 10/2006.

Szkolenie dla przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu w Wielkopolsce w ramach Projektu Phare 2003, 09/2006.

Zarządzanie projektem „Innowacja i tradycja kluczem rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Programu Leader +, SPO ROL (III/2007-III/2008) Zarządzanie projektem doradczo-szkoleniowym „Rozwój usług dla MSP poprzez utworzenie sieci ośrodków wspierania przedsiębiorczości w Wielkopolsce”, współfinansowanym ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2005 r.

Zarządzanie projektem Wielkopolska Sieć Innowacji w zakresie dotyczącym ARR SA w Koninie - partnera projektu, realizowanym w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego (2005).

Zarządzanie projektem T2MT (Territory Management Methods and Tools) w zakresie dotyczącym ARR SA w Koninie – partnera projektu, realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG II 3 (2004-2005).

Ekspert kluczowy w Programie „Rozwój Zasobów Ludzkich i Promocja Przedsiębiorczości” Phare 2001– woj. Lubuskie – podprojekt 2 pn. ”Promocja przedsiębiorczości”.

Zarządzanie siecią siedmiu Punktów Konsultacyjno – Doradczych w latach 2001-2004 -Współtworzenie koncepcji projektu obejmującego opracowanie 31 powiatowych Programów Ograniczania Bezrobocia i Rozwoju Przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim.

 

 

Metodologia:

 

 
Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

UWAGA


1250zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

-cena zawiera:

-uczestnictwo w szkoleniu,

-materiały dydaktyczne,

-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

-konsultacje poszkoleniowe

-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2011-06-29 - Zakończenie: 2011-06-30


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2011-06-16 - Zakończenie: 2011-06-27

Cena: 1250 (PLN) + 23% VAT = 1537.5 PLN

UWAGA


1250zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

-cena zawiera:

-uczestnictwo w szkoleniu,

-materiały dydaktyczne,

-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

-konsultacje poszkoleniowe

-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Ostatnia aktualizacja oferty 2011-06-07 12:33:12

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Rozliczanie i kontrola projektów unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki, Lata 2007-2013 - pra
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io