Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów [2-dniowe warsztaty praktyczne].


Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów [2-dniowe warsztaty praktyczne].

Grupa docelowa:
Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o:
pracownikach administracji architektoniczo-budowlanej i nadzoru budowlanego,
zarządcach i właścicielach urzadzen wodnych,
projektantach,
kierownikach budów,
inspektorach nadzoru inwestorskiego,
inwestorach,
deweloperach,
pracownikach biur projektowych,
wykonawcach robót budowlanych
oraz wszystkich osobach zaintresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

Cel szkolenia:
Przedstawienie aktualnego i projektowanego stanu prawnego, wszystkich funkcji oraz zasad prawa wodnego jest podstawowym przesłaniem tego szkolenia. Uczestnicy szkolenia, krok po kroku zapoznają się z podstawami teoretycznymi i praktycznym stosowaniem tych rozwiązań prawnych w konkretnych problemach i sytuacjach z zakresu swoich zainteresowań zawodowych. W ostatnim czasie zaszło wiele zmian w zakresie regulacji prawnych, dotyczących prawa wodnego. Wynikały one zarówno z konieczności implementacji przepisów prawa Unii Europejskiej (dwie duże nowelizacje w 2005 i 2011 wprowadzające „Ramową Dyrektywę Wodną” i „Dyrektywę Powodziową”), jak i dostosowania przepisów ustawy do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych. Wprowadzane w ostatnich latach zmiany ustawy nie wyeliminowały wszystkich problemów prawnych, a naruszyły jej spójność i uczyniły ją nieprzejrzystą. Dlatego też, mając na uwadze względy tak merytoryczne (konieczne wprowadzenie nowych regulacji), jak i formalne (wprowadzenie wewnętrznej spójności nowego Prawa wodnego), przygotowano, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa dokonuje transpozycji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej Ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywy Ramowej w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008), zwanej dalej „dyrektywą morską”. Przedstawienie uczestnikom, jaki ostateczny kształt po nowych zmianach przybierze Prawo wodne jest również zadaniem tego szkolenia.

Głównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie regulacji zawartych w ustawie Prawo wodne i ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne z dnia 5 stycznia 2011r. i projektowanych zmian.

Kolejnym z celów szkolenia jest przedstawienie odpowiedzialności w zakresie zarządzania i gospodarowania wodami, jaka ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej.

Szkolenie ma również na celu przedstawienie najistotniejszych zasad wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

Istotnym celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników wiedzy w zakresie nowych regulacji dotyczących ochrony przed powodzią i suszą.

Program

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

Dzień I

Blok I
Gospodarka wodami - wiadomości wstępne.
Podstawowe definicje Prawa wodnego - podział wód, kwestie własnościowe oraz gospodarowanie mieniem związanym z gospodarką wodną.
Metody wyznaczania linii brzegu.
Zasady podziału kosztów z tytułu utrzymania wód.
Nowelizacja ustawy Prawo wodne z dnia 5 stycznia 2011 ze szczególnym uwzględnieniem nowych obowiązków organów administracji publicznej.

Blok II
Prawa i zobowiązania właścicieli obiektów wodnych.
Obowiązki utrzymywania urządzeń wodnych wynikające z Prawa budowlanego.
Urządzenia wodne, jako obiekty budowlane w świetle przepisów Prawa budowlanego.
Inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych.
Zmiany przepisów w odniesieniu do rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych, przypadki, w których legalizacja nie jest wymagana.
Zakres i możliwości działania urzędów odpowiedzialnych za gospodarowania wodami.

Blok III
Główne zasady ochrony wód.
Odprowadzanie ścieków do wód, ziemi i kanalizacji - regulacje prawne.
Decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne,
Decyzje o ustaleniu trwałego zarządu.
Decyzje dotyczące zwolnień z zakazów obowiązujących na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, w tym omówienie nowych zasad wydawania decyzji zwalniających.
Decyzje o włączeniu /wyłączeniu/ gruntów do zasobu nieruchomości podlegających przepisom Prawa wodnego.
Decyzje legalizujące urządzenia wodne, w tym omówienie nowych zasad legalizacji urządzeń wodnych i nakładania obowiązku przywrócenia urządzeniu wodnemu funkcji,
Decyzje w sprawach ustalenia linii brzegu itd.

Blok IV
Pozwolenia wodnoprawne, jako decyzja administracyjna i instrument zarządzania wodami.
Omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodno prawnego.
Szczegółowa analiza przykładowego pozwolenia - ćwiczenia.
Praktyczny przebieg postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego - przykłady.
Wykaz wymaganych dokumentów w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Operator wodnoprawny - zakres praw i obowiązków.
Test: „Twoja sylwetka zawodowa”.

Dzień II

Blok I
Instytucje publiczne odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.
Strony w postępowaniu wodno prawnym – prawa i obowiązki.
Szczegółowy przebieg postępowania.
Przykłady decyzji administracyjnych w zakresie pozwoleń wodno prawnych w tym cofnięcie i wygaśnięcie decyzji.

Blok II
Przykłady postępowań administracyjnych w aspekcie zmian i cofnięcia wydanych pozwoleń wodno prawnych.
Wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe.

Blok III
Ochrona przed powodzią i suszą - art. 79-88 ustawy Prawo wodne.
Tereny szczególnie zagrożone powodzią - nowe regulacje, zakazy i uchwały zwalniające z zakazów.
Mapy ryzyka powodziowego.
Nowe zasady wyznaczania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w okresie do dnia przekazania map zagrożenia powodziowego organom sporządzającym opracowania planistyczne oraz po dniu przekazania tych map.
Test: „Twoja skłonność do ryzyka”.
Programy ochrony przeciwpowodziowej w Polsce i stan ich realizacji.

Blok IV
Rola organów administracji państwowej w zakresie nadzoru nad spółkami wodnymi.
Roszczenia odszkodowawcze - zasady prowadzenia postępowań.
w sprawach o ustalenie odszkodowania.
Sankcje karne za złamanie przepisów ustawy Prawo wodne.
Podsumowanie szkolenia – wręczenie certyfikatów.

Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
1390 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1730 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.
 

Zdobyta wiedza

Korzyści dla użytkowników:
Uczestnicy dowiedzą się o zasadach wydawania pozwoleń wodnoprawnych.
Uczestnicy zaznajomią się z przepisami określającymi strony w postępowaniu wodnoprawnym. Zdobędą wiedzę jak stosować prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska. Poznają zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu i gospodarowaniu wodami a także zasady wyznaczania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny (ponad 100 stron) Skrypt - podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów stosowania Prawa wodnego, będący pomocą w rozwiązywaniu konkretnych problemów dotyczących gospodarki wodnej, ochrony środowiska i działań przeciwpowodziowych.

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Problematyką prawa wodnego, drogowego oraz prawa budowlanego zajmuje się od kilkunastu lat.
Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży budowlanej, zarówno jako konsultant jak tez w roli szkolącego trenera. Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi: Centrum Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorował kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie dotyczące inwestycji budowlanych - szkolił wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie prawa budowlanego w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych. Wielokrotnie szkolił pracowników Biura Pełnomocnika Rządu ds. „Programu Ochrony Dorzecza Górnej Wisły przed powodzią” w zakresie przygotowania szczegółowego projektu realizacji tego Programu.


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2018-11-26 - Zakończenie: 2018-11-27


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2018-04-12 - Zakończenie: 2018-04-13


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2018-09-20 - Zakończenie: 2018-09-21

Cena: 1390 (PLN) + 23% VAT = 1709.7 PLN

UWAGA

 
Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (061 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

 
Ostatnia aktualizacja oferty 2018-03-14 14:06:12

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów [2-dniowe warsztaty praktyczne].
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io