Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

PRAWO PRACY 2017/2018 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Opis szkolenia
Ideą zajęć jest dostarczenie uczestnikom przekrojowej, kompleksowej wiedzy na temat najskuteczniejszych sposobów stosowania prawa pracy z założeniem, iż działają oni pod presją oczekiwanej wysokiej dynamiki i samodzielności względem tempa zmian biznesowych. Szkolenie poprzez nacisk na wskazywanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych oraz swój elitarny charakter dostarcza – uczestnikom praktykom - nowych umiejętności stosowania prawa pracy w praktyce funkcjonowania działu personalnego, komórki kadrowej oraz na samodzielnych stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych.

Zakres szkolenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy, obejmuje problematykę konstruowania najkorzystniejszych warunków nawiązania stosunku pracy, doboru form wynagradzania za pracę, optymalizacji kosztów pracy, skutecznego wyboru form planowania i rozliczania czasu pracy, identyfikację i rozliczanie nadgodzin, tematykę urlopów pracowniczych, obowiązków i odpowiedzialności pracownika w zatrudnieniu, środków ochrony prawnej przy rozstaniu się z pracownikiem, roszczeń ze stosunku pracy, jak również orzeczenia sądowe oraz interpretacje urzędowe i stanowiska organów kontrolujących, które wskazują rażące błędy popełniane przez pracodawców, za które grożą sankcje karne.

Zajęcia skierowane są szczególnie do menedżerów i specjalistów działów personalnych oraz pracowników działów administracji kadrowej odpowiedzialnych za dokumentowanie spraw pracowniczych, zarządzanie systemem kadrowym, tworzenie i monitorowanie wewnętrznego prawa pracy. Szkolenie ma głównie charakter warsztatowy, w którym praktycznie – na przykładach – prezentowane są zagadnienia zarządzania zatrudnieniem.

Istotnym celem warsztatu jest aktualizacja wiedzy w zakresie najnowszych zmian prawnych, zwłaszcza nowelizacji prawa pracy w 2017 roku. Celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi do praktycznego stosowania przepisów prawa pracy w ich organizacjach.


Korzyści dla uczestników
• ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu dokumentowania umów o pracę, zwalniania pracowników, planowania i rozliczania czasu pracy i urlopów, uprawnień pracowniczych, kontroli pracy, nagradzania i karania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych,
• wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe zarządzanie sprawami pracowniczymi,
• umiejętność przekształcania obowiązków nakładanych na pracodawców przez prawo pracy na regulacje wewnętrzne, a następnie na wzory postępowań,
• doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o czasie pracy,
• dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.
Program

1. Nawiązanie zatrudnienia – konstruowanie najkorzystniejszych ekonomicznie i formalnie warunków:
• potrzebne menedżerom informacje o kandydacie do pracy przed podpisaniem umowy o pracę:
• pytania potencjalnego pracodawcy w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość zapytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych.
• informacje o niekaralności,
• jak wybrać najbardziej optymalną formę zatrudnienia korzystając z wachlarza rodzajów umów:
• praktyczne aspekty stosowania przepisów dotyczących umów na czas określony,
• umowy na zastępstwo po zmianach przepisów,
• dostępność i zakres stosowania umowy na czas próby,
• zatrudnienie w warunkach telepracy,
• umowa na czas nieokreślony.
• obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
• prawidłowe powierzenie pracownikowi obowiązków służbowych,
• forma dokumentowa stosunku pracy po zmianie przepisów.

2. Czas pracy – planowanie, organizowanie, nadzór i kontrola:
• gotowość a dyspozycyjność pracownika do wykonywania pracy,
• czym jest dyscyplina czasu pracy pracownika,
• wymiar czasu pracy w 2017 roku,
• normy czasu pracy w przyjętym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym,
• systemy i rozkłady czasu pracy:
• podstawowy a równoważny system czasu pracy,
• czas pracy w ruchu ciągłym,
• czas pracy w skróconych normach czasu pracy,
• zadaniowy / nienormowany czas pracy,
• przerywany czas pracy,
• system pracy weekendowej,
• ruchomy czas pracy,
• indywidualny rozkład czasu pracy,
• konsekwencje wyboru systemu i rozkładu czasu pracy.
• rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku – dobowego i tygodniowego,
• przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy,
• ustalanie czasu pracy podległych pracowników w okresie rozliczeniowym, tworzenie i wprowadzanie zmian w grafikach czasu pracy (harmonogramach),
• praca w porze nocnej,
• zarządzanie limitami nadgodzin:
• dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych,
• praca w godzinach nadliczbowych osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych,
• rekompensowanie pracy w nadgodzinach.
• praca w dni wolne od pracy, w niedziele i święta i ich rekompensata,
• czas wliczany i nie wliczany do czasu pracy – delegacja służbowa, szkolenia obowiązkowe i rozwojowe, badania lekarskie, spotkania integracyjne,
• dyżur pracownika w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
• czas pracy pracownika niepełnosprawnego,
• czas pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających w imieniu pracodawcy,
• czas pracy pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe za zgodą / skierowaniem pracodawcy i bez,
• obowiązek pracownika potwierdzenia obecności w pracy (lista obecności, karta zegarowa) a ewidencja czasu pracy stanowiąca podstawę wypłaty wynagrodzenia za pracę,
• jak unikać błędów w rozliczaniu czasu pracy – problemy z praktyki.

3. Problematyka urlopów pracowniczych:
• efektywne planowanie i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych,
• uprawnienia pracownika do pierwszego urlopu i kolejnych,
• udzielanie urlopu bieżącego i za lata poprzednie:
• urlop w wymiarze podstawowym,
• urlop w zwiększonym i zmniejszonym wymiarze,
• urlop w dodatkowym miejscu pracy.
• konsekwencje zalegania urlopu wypoczynkowego,
• przesunięcie terminu urlopu,
• odwołanie pracownika z urlopu,
• specyfika regulacji wewnętrznych „urlopu na żądanie”,
• wynagrodzenie a ekwiwalent za urlop,
• szczególne zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem:
• urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy po zmianach,
• opieka nad dzieckiem do lat 14 – wymiar godzinowy, podział zwolnienia na części.
• urlopy okolicznościowe oraz całodniowe płatne i niepłatne zwolnienia od pracy,
• inne urlopy pracownicze – bezpłatne (obligatoryjne i fakultatywne), szkoleniowe i dodatkowe,
• skuteczność wnioskowania pracowników o urlop pracowniczy,
• szczególne przypadki udzielania urlopu wypoczynkowego bez wniosku pracownika („wysłanie na urlop”).

4. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie przepisów o czasie pracy i urlopach pracowniczych. Wyłączenia odpowiedzialności w szczególnych przypadkach.

5. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w stosunkach pracy:
• praktyka wypełniania obowiązków pracodawcy:
• prawidłowego zatrudniania pracowników,
• organizowania i kierowania procesem pracy,
• ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• zapewnienia socjalnych potrzeb pracowników.
• odpowiedzialność pracodawcy i konsekwencje prawne naruszeń na terenie zakładu pracy przepisów antydyskryminacyjnych i antymobbingowych,
• zabezpieczenie interesów pracodawcy przez stosowanie monitoringu komputerów / miejsc pracy, kontroli osobistej / stanu trzeźwości / rewizji a ochrona dóbr osobistych pracownika,
• procedury kontroli pracowników – zakres, tworzenie i wdrażanie,
• pracodawca wobec roszczeń ze stosunku pracy.

6. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika na tle udzielonych mu kompetencji:
• dyspozycja i podporządkowanie,
• lojalność pracownika i obowiązek zakazu działalności konkurencyjnej,
• obowiązek dbałości o dobro pracodawcy,
• obowiązek ochrony i konsekwencje przetwarzania danych osobowych,
• należyta staranność,
• odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna:
• wymogi formalne udzielenia kary porządkowej,
• sprzeciw od kary porządkowej,
• uznanie kary porządkowej za niebyłą,
• kara dyscyplinarna po postępowaniu dyscyplinarnym lub bez.
• odpowiedzialność materialna i warunki jej stosowania:
• za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
• za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia,
• wina umyślna i nieumyślna pracownika.

7. Kontrola i dyscyplinowanie pracowników:
• prawne podstawy stosowania kontroli jako jedno z uprawnień kierowniczych pracodawcy,
• wydawanie poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia i możliwe skutki prawne odmowy),
• dyscyplinowanie pracownika – możliwości przełożonego, scenariusz rozmowy dyscyplinującej,
• prawne aspekty oceny podwładnych.

8. Zmiana warunków zatrudnienia pracownika – stała i czasowa:
• czasowa zmiana stanowiska lub miejsca pracy poleceniem służbowym,
• zmiana umowy o pracę w ramach porozumienia stron / wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy.

9. Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę:
• jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem,
• kodeksowe i poza kodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy:
• na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem jednej ze stron,
• bez wypowiedzenia, wypowiedzeniem zmieniającym,
• jak korzystać z grupowych i indywidualnych zwolnień pracowników z przyczyn niedotyczących pracownika.
• okresy wypowiedzenia po zmianach,
• jakie obowiązują a jakie wybrać terminy wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy,
• kiedy stosować skrócony okres wypowiedzenia i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
• czym jest ochrona ogólna i ochrona szczególna stosunku pracy,
• kiedy i w jakiej wysokości stosować odprawy i odszkodowania pieniężne, wyłączenia z obowiązku wypłat,
• przyczyny i uzasadnienie wypowiedzeń:
• negatywna ocena pracy,
• utrata zaufania,
• działalność konkurencyjna,
• przyczyny niezawinione,
• uwzględnianie interesów pracodawcy.
• terminy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
• świadectwo pracy na nowych zasadach od 2017 roku.

10. Nowe przepisy o umowie zlecenia:
• oskładkowanie umów zleceń,
• wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących umowę zlecenia,
• kiedy nie będzie przysługiwała płaca minimalna zatrudnionym na zlecenie i samozatrudnionym,
• jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorców od 1 stycznia 2017 roku.

11. Konsekwencje wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2017 r..

12. Stosowanie innych przepisów pozakodeksowych, np. ustawy o związkach zawodowych, ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
Rozpoczęcie: 2018-01-29 - Zakończenie: 2018-01-30


Miejsce: Zakopane - Mercure Kasprowy***
Rozpoczęcie: 2018-03-22 - Zakończenie: 2018-03-23


Miejsce: Sopot - Wydarzenie specjalne
Rozpoczęcie: 2018-06-07 - Zakończenie: 2018-06-08

CENA standardowa:
1290 PLN + 23% VAT = 1586.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1090 PLN + 23% VAT = 1340.7 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 


Ostatnia aktualizacja oferty 2017-12-05 11:00:07

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: PRAWO PRACY 2017/2018 – praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io